Samarbejde bevarer skov og landbrugsjord

Kam­pen mod destruk­ti­ve jor­dero­sions­pro­ces­ser er et vig­tigt pro­jekt, der beva­rer både skov og land­brugs­jord. KKL-JNF er ansvar­lig for fysisk imple­men­te­ring af arbej­de og pro­jek­ter på ste­det, men for at det lyk­kes, skal det have nært sam­ar­bej­de med landbruget.

Foto­graf: Ari­el Ben Zeev

Det var en nat, som Avig­dor Kal­fa aldrig vil glem­me. En anspændt stem­me for­tal­te ham i tele­fo­nen om en omfat­ten­de ero­sion i Gerar Stream-kana­len i Be’e­ri-sko­ven, et områ­de der blev brugt til mili­tær træning.

“Jeg blev meget bekym­ret, for hvis hæren vil­le plan­læg­ge at sen­de mili­tæ­re køre­tø­jer ind i områ­det, kun­ne det ende med en kata­stro­fe. Jeg rin­ge­de til KKL-JNF, jeg rin­ge­de til lede­ren af regionrå­det, jeg sør­ge­de for at infor­me­re hæren. Der kom straks svar: Områ­det skul­le luk­kes. Og så snart det var muligt, gik de ind for at ord­ne det. ”

[Læs mere]

Kampen om Moder Jord

Kli­ma­kri­sen er over os, og prog­no­ser­ne for frem­ti­den er dystre. Hvis vi ikke tager alvor­li­ge skridt nu for at redu­ce­re driv­hus­ud­s­lip, vil vores børn og bør­ne­børn lide. Til ære for Ver­dens Mil­jø­dag, der blev fejret den 5. juni, for­tæl­ler Dr. Dor­on Mar­kel, leden­de for­sker i KKL-JNF, om Isra­els hold­ning til at hånd­te­re kli­ma­kri­sen, om de mil­jø­mæs­si­ge udfor­drin­ger, som lan­det står over for, og om dets resul­ta­ter også.

Earth Day — Fokus på klimaforandringer

KKL-JNF har stærkt fokus på ind­sat­sen over for kli­ma­for­an­drin­ger. En ind­sats, der tager udgangs­punkt i udfor­drin­ger­ne i Isra­el, men som også kan udbre­de erfa­rin­ger­ne her­fra til resten af verden.

En ind­sats, der tager afsæt i

  • Anven­del­se af sol- og vin­de­ner­gi frem­for fos­si­le brændstoffer
  • Sik­ring af natur­li­ge van­dres­sour­cer og udvik­ling af nye vandressourcer

KKL-JNFs ind­sats er bety­de­lig del af årsa­gen til, at Isra­el ople­ver en net­to­til­gang af træ­er og skovområder.

Sam­ti­dig har KKL-JNF etab­le­ret 230 van­d­re­ser­voi­rer, som leve­rer 40% af vand­for­bru­get i Isra­els landbrug.

KKL-JNF — En rund fødselsdag

I 1901 blev det på den Fem­te Zio­ni­st­kon­gres beslut­tet at opret­te Keren Kay­e­meth LeI­s­ra­el-Jewish Natio­nal Fund (KKL-JNF), som fore­slå­et af Pro­fes­sor Zvi (Her­mann) Scha­pira. Hen­sig­ten var at købe land i Eretz Isra­el til det jødi­ske folk.

120 år sene­re kan KKL-JNF se til­ba­ge på løs­nin­gen af sto­re opga­ver — som læg­ger grun­den til løs­ning af andre sto­re resul­ta­ter i fremtiden.

I den video, der lin­ket til neden for, kan du få et lynover­blik over orga­ni­sa­tio­nens vir­ke i 120 år:

Se video

Måske et lil­le vink om at bli­ve med­lem af KKL-JNF Dan­mark … hvis du ikke alle­re­de ER medlem. 🙂

Agenda 2030 — FNs verdensmål

Agen­da 2030, der består af FNs 17 mål og 169 del­mål, blev skabt i den mest omfat­ten­de hørings­pro­ces, der nogen­sin­de er gen­nem­ført af FN og rati­fi­ce­ret enstem­migt af 193 med­lem­slan­de, inklu­si­ve Israel.

De bre­de og ind­byr­des afhæn­gi­ge ver­dens­mål er inte­gre­ret i KKL-JNF’s arbej­de. Alle­re­de før FN beslut­te­de sin plat­form for bære­dyg­tig udvik­ling, stod KKL-JNF i spid­sen for naturre­s­sour­ce­for­valt­nings­pro­jek­ter, der omfat­te­de beva­rel­se af sko­ve og åbne områder.

De fle­ste af de 17 ver­dens­mål afspej­les i KKL-JNFs pro­jek­ter og pro­gram­mer, mens de reste­ren­de mål afspej­les i andre rele­van­te orga­ni­sa­tio­ner, i hvis vir­ke hvor måle­ne ind­går mere naturligt.

Klik på et ikon for at læse mere – på engelsk – om KKL-JNF’s akti­vi­te­ter i det rele­van­te emne.

Afskaf fattigdom
Stop sult
Sundhed og trivsel
Kvalitetsuddannelse
Rent vand og sanitet
Bæredygtig energi
Anstændige jobs og økonomisk vækst
Mindre ulighed
Bæredygtige byer og lokalsamfund
Klima-indsats
Livet på land
Partnerskaber for handling

Skovene omkring Gaza-striben brænder – igen

Brand­folk fra KKL-JNF arbej­der dag og nat for at sluk­ke bran­de for­år­sa­get af bal­lon­bår­ne brand­bom­ber fra den anden side af grænsen.

Brand­bom­be-ter­r­oren er vendt til­ba­ge til græn­sen til Gaza. Luf­ten er igen fuld af skarp røg­lugt og sor­te afbrænd­te plet­ter bre­der sig gen­nem sko­ve, natu­r­om­rå­der og åbne are­a­ler. Igen­nem den sene­ste uge er der udbrudt mere end 100 bran­de, som har opslugt mere end 340 hektar skov, først og frem­mest i Be’eri, Kssu­fim og Nahal HaBe­sor. Heri er end ikke med­reg­net de øvri­ge berør­te områ­der. Tal­le­ne er som opgjort man­dag den 17. august – og tal­le­ne sti­ger dagligt.

[Læs mere]