Nye grønne venner i hele verden

KKL-JNF´s dele­ge­re­de på FNs net­op over­stå­e­de kli­ma­kon­fe­ren­ce, Cop 17, beman­de­de også en udstil­lings-stand og fik man­ge nye kon­tak­ter i de 14 dage i Durban.

KKL-JNFs stand fik over 200 besøg fra 23 lan­de. Til Jerus­a­lem Post siger, Kari­ne Bolt­on-Laor, der er direk­tør for KKLs inter­na­tio­na­le rela­tio­ner, at man ven­ter sig meget af de man­ge uven­te­de forbindelser.

Læs resten

Du kan være med til at dyrke fisk i ørkenen

Ørken og dam­brug hæn­ger ikke umid­del­bart sam­men, men det er en kom­bi­na­tion, som tje­ner man­ge formål. 

Dam­bru­ge­ne dri­ves af de omkring­lig­gen­de kib­butzer og land­brug. Hvert enkelt dam­brug avler mere end 15000 fisk af gan­gen og bli­ver sam­ti­digt brugt til at dyr­ke spi­se­li­ge kak­tus, alger og saltvand­st­o­ma­ter, som er ble­vet en vig­tig del af Isra­els land­brugs­eks­port. Van­det bli­ver pum­pet op fra fle­re hund­re­de meter under ørke­nens over­fla­de, og bli­ver der­ef­ter ren­set og afsal­tet. Årligt bli­ver 500000 ton gødet vand ledt til­ba­ge ud i ørke­nen til de omkring­lig­gen­de mar­ker og plan­ta­ger via drypvandingssystemer.

Læs resten

Økologi på tværs af grænserne

I Ara­va regio­nen i Negevør­ke­nen er KKL med til at ska­be frugt­ba­re ram­mer for både det isra­el­ske og jor­dan­ske folk. Der er ble­vet plan­tet skov­om­rå­der og etab­le­ret van­dres­so­voirs og dam­brug, som giver næring til områ­dets mar­ker og plantager.

På få år er Ara­va regio­nen ble­vet den stør­ste bidrag­sy­der til Isra­els ekport af frugt og grønt. Al land­brug bli­ver dre­vet af land­mæn­de­ne på beg­ge sider af græn­sen. Det har skabt arbejds­plad­ser og sik­rer, at Ara­vas udvik­ling fortsætter.

Du kan være med til at ska­be mulig­he­der for bære­dyg­tig udvik­ling i mel­le­mø­sten ved at støt­te KKL’s arbej­de her.