Vand til Israel

Isra­el har tre vand­kil­der: Lake Kin­ne­ret, Moun­tain Aqui­fer og Coastal Aqui­fer. Isra­el har også KKL-JNF. KKL-JNF sam­ler vand, drå­be for drå­be, fra Negev- og Galilea-over­svøm­mel­ser og fra spil­de­vands­rens­nings­an­læg over hele lan­det for at beri­ge Isra­els van­dø­ko­no­mi med i alt 260 mil­li­o­ner kubikmeter.

[Læs mere]

Israels strande bliver renset

(Pho­to: KKL-JNF Spo­kes­per­son Unit)

I slut­nin­gen af sid­ste uge skyl­le­de tusind­vis af tons tjæ­re op på Isra­els stran­de. I kølvan­det på tog KKL-JNF’s uddan­nel­ses­af­de­ling straks udfor­drin­gen op og iværk­sat­te sam­men med sin ung­doms­be­væ­gel­se Gre­en Horizons rens­nings­ak­ti­vi­te­ter i de kyst­om­rå­der, der hav­de lidt stor skade.

[Læs mere]

Golani Planteskole vender ’tilbage til rødderne’

”I dag ved vi næsten alt om hvert træ, vi pro­du­ce­rer. Vi ved, hvor­når og hvor den blev hen­tet, hvor­når og hvor­dan den blev spi­ret, og dens kom­plet­te kunstvan­dings­hi­sto­rie. Det hele fin­des på com­pu­te­ren, og intet over­la­des til til­fæl­dig­he­der­ne. ” — Hiruy Ama­re, direk­tør, KKL-JNF Gola­ni Planteskole.

Hiruy Ama­re, direk­tør for KKL-JNF Gola­ni Plan­tesko­le — Pho­to: Den­nis Zinn, KKL-JNF Pho­to Archive

[Læs mere]

Wildlife Acclimation Center spreder sine vinger

For et år siden åbne­de KKL-JNF en vete­ri­nærkli­nik og akkli­ma­ti­se­rings­cen­ter for sår­et dyre­liv i hjer­tet af Hula-dalen, der lig­ger på en af de stør­ste fly­ve­ve­je for fug­le mel­lem Eura­si­en og Afri­ka. Nu plan­læg­ger Hula Lake Wild­li­fe Accli­ma­tion Cen­ter at udvide.

Akkli­ma­ti­se­rings­bu­re­ne er desig­net, så de efter­lig­ner fug­le­nes natur­li­ge mil­jø. (Foto: Yoni Shef­fer, KKL-JNF Pho­to Archive)

[Læs mere]

Helbredende haver planlagt for Eitanim Psykiatrihospital

”Det giver ro i sin­det og redu­ce­rer angst at til­brin­ge tid i natur­li­ge grøn­ne omgi­vel­ser”, siger Dr. Gadi Lubin, direk­tør ved Jerus­a­lem Men­tal Health Center.

Det er på ingen måde over­ra­sken­de, at ophold i åbne, grøn­ne områ­der giver ro i sjæ­len. Adskil­li­ge stu­di­er doku­men­te­rer det­te, men der er i grun­den ikke behov for at dyk­ke ned i forsk­nings­rap­por­ter. I vores dag­lig­dag ken­der vi alle til beho­vet for at kom­me uden for at nyde natu­ren og for at træk­ke frisk luft. Den­ne iagt­ta­gel­se gæl­der selv­føl­ge­lig også for men­ne­sker, der slås med psy­ki­ske sygdomme.

Det er årsa­gen til, at Eitanim Psy­ki­a­tri­ho­spi­tal – med hjælp fra KKL-JNF Nor­ge og JNF Cana­da – erstat­te slid­te, ind­heg­ne­de træ­nings­ba­ner ved de luk­ke­de psy­ki­a­tri­ske afde­lin­ger med grøn­ne, fril­ufts­går­de med udsigt til det beta­gen­de panora­ma ud over de omkring­lig­gen­de Jerus­a­lem Hills.

[Læs mere]

Grønne siddeområder ved hospitaler

KKL-JNF byg­ger sid­de­om­rå­der ved hospi­ta­ler med COVID-19-afdelinger.

Omkring 24 hospi­ta­ler vil få gavn af den­ne ind­sats. Sid­de­om­rå­der­ne vil gøre det muligt for sund­heds­per­so­na­le og patien­ter at tage en pau­se fra de dag­li­ge cor­o­navirus-udfor­drin­ger – under over­hol­del­se af sik­ker­heds-ret­nings­linjer­ne omkring COVID-19.

[Læs mere]

Bedre vaner med engangsplastik

Ver­dens­mil­jø­dag 2020: KKL-JNF sæt­ter fokus på ska­de­virk­nin­gen fra engangs­pla­stik og etab­le­rer opva­ske-faci­li­te­ter i KKL-JNF-skove.

Tree pho­to cre­a­ted by fre­epik — www.freepik.com

Et KKL-JNF-arran­ge­ment i Ofer-sko­ven ved Car­mel-kysten skal bidra­ge til at øge offent­lig­he­dens opmærk­som­hed på faren for mil­jø og dyre­liv ved bru­gen af engangs-pla­stik. Som en ekstra bonos, vil de fami­li­er, der del­ta­ger, mod­ta­get et sæt pic­nic-bestik til brug fle­re gan­ge, som de her­ef­ter kan vaske under de spe­ci­al­de­sig­ne­de vand­han­der, som KKL-JNF er ved at instal­le­re i orga­ni­sa­tio­nens skove.

[Læs mere]

Bæredygtighed — Et gennemgående tema i KKL-JNFs arbejde

I mere end 100 år har KKL-JNF arbej­det for en bære­dyg­tig frem­tid for Isra­el. KKL-JNF arbej­der for at frem­me FNs 2030-dags­or­den for bære­dyg­tig udvik­ling gen­nem nye pro­gram­mer og akti­vi­te­ter og for at nå de opsat­te mål for bære­dyg­tig udvik­ling, her­un­der rent vand og sani­tet, ener­gi til over­kom­me­li­ge pri­ser samt bære­dyg­ti­ge byer og lokalsamfund.

Bære­dyg­tig­hed er en gen­nem­gå­en­de over­skrift for KKL-JNFs arbej­de i Isra­el og i sam­ar­bej­det med orga­ni­sa­tio­nens part­ne­re rundt om i ver­den, her­un­der i Danmark.

KKL-JNF beret­ter såle­des i en ny fol­der, hvor­dan bære­dyg­tig­hed går igen i arbej­det med at sik­re Isra­els naturre­s­sour­cer og med at sik­re sam­spil mel­lem det men­ne­ske­li­ge fæl­les­skab og bæredygtigheden.

Du kan læse fol­de­ren her.