Earth Day – For et grønnere Israel

Her­hjem­me blev der søn­dag den 22. april arran­ge­ret mere end 1.000 affalds­ind­sam­lin­ger. Også i Isra­el er Earth Day ble­vet fejret. Lan­det hyl­der bære­dyg­tig­hed og mil­jø­ven­li­ge tek­no­lo­gi­er og grøn­ne poli­ti­ske ini­ti­a­ti­ver. I en tid, hvor ver­den skal for­hol­de sig til kli­ma­for­an­drin­ger, urba­ni­se­ring, befolk­nings­til­vækst og tru­e­de res­sour­cer, er Isra­el en rele­vant og vig­tig sam­ar­bejds­part­ner i arbej­det med at ska­be og for­bed­re grøn­ne teknologier.

  • Isra­el er en af ver­dens front­lø­be­re med hen­syn til sko­v­rejs­ning. Siden grund­læg­gel­sen i 1901 har KKL-JNF plan­tet mere end 240 mil­li­o­ner træ­er i Isra­el, der der­ved er et af kun to lan­de i ver­den, som står for en net­to-til­vækst af træ­er i det 20. århundrede.
  • I Isra­el tri­ves en bred vif­te af grøn­ne orga­ni­sa­tio­ner, inklu­siv det 60 år gam­le Sel­ska­bet for Natur­be­skyt­tel­se i Isra­el (Socie­ty for the Pro­tection of Natu­re in Isra­el) og Ara­va-insti­tut­tet for Mil­jø-stu­di­er (Ara­va Insti­tu­te for Environ­men­tal Studies9. Dis­se grup­pe arbej­der for at beva­re lan­dets øko­sy­stem, udddan­ne og bevist­gø­re befolk­nin­gen og for der­ved at prom­ove­re et grøn­ne­re Israel.
  • I 2015 var Isra­el med til at åbne det før­ste bære­dyg­ti­ge sole­ner­gi­an­læg i Østafri­ka i febru­ar 2015. I juni 2016 invie­de det isra­el­ske fir­ma Ener­giya det før­ste kom­merci­elt bære­dyg­ti­ge sole­ner­gi-områ­de i Glynn Coun­ty, Geor­gia, USA, som en del af sta­tens ini­ti­a­ti­ver inden for ved­va­ren­de ener­gi. På hjem­me­ba­ne vil Isra­el i år åbne et af ver­dens stør­ste sole­ner­gi-sta­tion, kendt som Asha­lim sol­var­me-pro­jek­tet.