Vedtægter

KKL-JNF Danmark

VEDTÆGTER

 • 1 Foreningens navn er ”KKL-JNF Danmark”. Foreningens hjemsted er København.
 • 2 Foreningens formål er at fremme og organisere indsamlinger og modtage midler i form af gaver og legater, der skal anvendes til træplantning, miljøforbedringer og vandressourcer samt kultivering af ørkenområder, alt sammen i staten Israel, og andre lignende formål efter bestyrelsens bestemmelse. Endvidere ydes støtte til forskning inden for de nævnte områder og til projekter, hvorved sådan forskning og udvikling bringes til anvendelse andre steder i verden.
 • 3 For at være medlem af foreningen skal man indbetale et årskontingent, der fastsættes en gang årligt på den ordinære generalforsamling. I det regnskabsår, hvor kontingentet er betalt, har man stemmeret ved næstfølgende ordinære og eventuelle ekstraordinære generalforsamlinger. Dog skal indmeldelse i foreningen være sket senest én måned før generalforsamlingen.
 • 4 Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af 4-6 personer, der vælges af generalforsamlingen for to år ad gangen. Alle bestyrelsesmedlemmer kan opstille til genvalg og genvælges. Foreningen tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening.
 • 5 Bestyrelsen vælger selv en formand. Bestyrelsen leder arbejdet i samarbejde med KKL (Keren Kayemet LeIsrael), Jerusalem, og sørger for foreningens organisation og foretager alt, hvad der efter dens opfattelse er nødvendigt og nyttigt til opnåelse af foreningens formål.
 • 6 Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet revideres af en af generalforsamlingen valgt statsautoriseret eller– registreret revisor.
 • 7 Den ordinære generalforsamling afholdes en gang årligt, senest seks måneder efter regnskabsårets udløb, og indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel ved direkte indkaldelse til medlemmerne.
 • 8 Med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling skal følge en dagsorden, der skal indeholde følgende punkter:
 1. valg af dirigent og referent
 2. formandens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
 3. fremlæggelse af det reviderede regnskab
 4. fastsættelse af årskontingent
 5. valg af bestyrelse, jvf. §4
 6. valg af revisor, jf. §6
 7. debat og beslutning om sager, som bestyrelsen eller generalforsamlingen ønsker drøftet. Sådanne forslag skal være indsendt til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen.
 • 9 Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller på begæring af mindst 25 medlemmer. Indbydelse sker på samme måde som i §7 bestemt med mindst 14 dages varsel. Sker indkaldelse på begæring af mindst 25 medlemmer, skal den udsendes senest en måned efter at begæring er fremsat.
 • 10 Beslutning om ændring af vedtægterne eller om foreningens ophævelse kan vedtages af en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af medlemmerne er til stede, og kun såfremt ¾ af de fremmødte stemmer for forslaget. Såfremt afgørelse ikke kan træffes på grund af manglende tilslutning, skal der indkaldes til en ny generalforsamling inden en måneds forløb, og sagen kan på denne generalforsamling afgøres ved almindeligt stemmeflertal blandt de fremmødte medlemmer.
 • 11 I tilfælde af foreningens opløsning skal foreningens formue tilfalde en KKL forening i et andet EU/EØS land, hvis primære formål er atstøtte træplantning, miljøforbedring, vandressourcer eller kultivering af ørkenområder. Den generalforsamling, som træffer beslutning om opløsning af foreningen, skal tillige vælge den modtagende forening.