Medlemsskab

Med­lem­s­skab
Du kan støt­te KKLs arbej­de ved at være med­lem af foreningen.

Som med­lem af KKL Dan­mark får du auto­ma­tisk vores nyheds­bre­ve og andre infor­ma­tio­ner om alle KKL Dan­marks aktiviteter.

Du har des­u­den stem­me­ret på den årli­ge generalforsamling.

Et med­lem­s­skab koster 150,- pr. år pr. person.

Kon­takt os for at bli­ve medlem.