KKL-JNF stiller 70 mobile beskyttelsesrum til rådighed for indbyggerne i det nordlige Israel

I for­læn­gel­se af Præ­si­dent Trumps udmel­ding om, at USA træk­ker sig ud af ato­maf­ta­len med Iran, har IDF sat Golan-høj­der­ne i alarm­be­red­skab og pålagt de loka­le myn­dig­he­der at åbne beskyt­tel­ses­rum. Eli Mal­ka, leder af regio­nal­rå­det i Golan-høj­der­ne og Dimi Apart­sev, leder af Kats­rin lokal­råd, udtryk­ker dyb bekym­ring over mang­len på beskyt­tel­ses­rum i områ­det. KKL-JNFs øver­ste ledel­se og ver­dens­for­mand Dan­ny Atar har i sam­råd med lokal­rå­ds­for­mæn­de­ne beslut­tet omgå­en­de at stil­le 70 mobi­le beskyt­tel­ses­rum til rådig­hed, for at imø­de­gå det aku­t­te behov, som de loka­le myn­dig­he­der gav udtryk for.

KKL-JNFs besty­rel­se har lige­le­des beslut­tet at være parat til at stil­le yder­li­ge­re beskyt­tel­ses­rum eller til­sva­ren­de udstyr til rådig­hed for områ­det, hvis beho­vet skul­le opstå.

KKL-JNFs ver­dens­for­mand, Dan­ny Atar, udta­ler, at KKL-JNF har stærkt fokus på loka­l­om­rå­der­ne i Isra­els peri­fe­ri og i Golan-høj­der­ne i sær­de­les­hed. ”Vi viser regel­mæs­sigt det­te enga­ge­ment ved at del­ta­ge i områ­der­nes udvik­ling, i sær­de­les­hed i nød­si­tu­a­tio­ner og ved sik­ker­heds-alar­me­ring, hvor KKL-JNF kan stil­le sin eks­per­ti­se til rådig­hed for at opfyl­de aku­t­te behov”.

I nød­si­tu­a­tio­ner går KKL-JNF aktivt ind i opfyl­del­sen af loka­l­om­rå­der­nes kri­ti­ske behov. Det­te arbej­de omfat­ter: opfø­rel­se af bom­be­sik­re lege- og akti­vi­tets­om­rå­der, bom­be­sik­re loka­ler for bør­ne­ha­ver og andre dag­in­sti­tu­tio­ner, ind­køb og opstil­ling af mobi­le beskyt­tel­ses­rum, sik­ring af hus­ly for børn fra udsat­te områ­der i KKL-JNFs Field and Forest-cen­tre og etab­le­ring af over­vå­ge­de akti­vi­te­ter for børn, der er hen­vist til ophold i beskyt­tel­ses­rum, for at redu­ce­re stress samt andre føl­ge­virk­nin­ger og hel­breds­ska­der for­år­sa­get af det risi­ko­fyld­te liv i området.

KKL-JNF står sam­men med sine part­ne­re ver­den rundt om i tykt og tyndt at støt­te ind­byg­ger­ne i loka­l­om­rå­der­ne op til kon­fron­ta­tions­linj­en før, under og efter mili­tæ­re konfrontationer.