Migal-instituttet i spidsen for udvikling af COVID-19-vaccine

Hvad har udvik­ling af en COVID-19-vac­ci­ne at gøre med KKL-JNF? Dr. Dor­on Mar­kel, leden­de viden­skabs­mand i KKL-JNF, forklarer:

Med finan­si­e­ring fra KKL-JNFs ’Styrk Norden’-program i Isra­el har MIGAL Galilee Research Insti­tu­te i Kiry­at Shmo­na for nylig ind­købt spe­ci­a­lud­styr til udvik­ling af vac­ci­nen. Migals tid­li­ge­re suc­ces med udvik­ling af en effek­tiv vac­ci­ne mod cor­o­navirus (IVBÆ) blandt høns giver insti­tut­tet et bety­de­ligt forspring.

Cour­te­sy: Migal Institute

Den glo­ba­le COVID-19-pan­de­mi har smit­tet mil­li­o­ner af men­ne­sker ver­den over og har ført til over 400.000 døds­fald inden for en 4 mån­ders peri­o­de. Resul­ta­tet har des­u­den været en glo­bal øko­no­misk og soci­al kri­se på et hidtil uset niveau siden Den Sto­re Depres­sion som føl­ge af Wall Stree-krak­ket i 1929. Den hasti­ge infek­tions­ra­te og de natio­na­le ned­luk­nin­ger har pres­set øko­no­mi­er­ne og sund­heds­sy­ste­mer­ne til bri­ste­punk­tet ver­den over.

Det er der­for ikke over­ra­sken­de på det glo­ba­le plan, at forsk­nings­in­sti­tu­tio­ner og labo­ra­to­ri­er lig­ger i kapløb om t fin­de en effek­tiv COVID-19-vac­ci­ne, som vil kun­ne kan befri ver­den fra ned­luk­ning (her­un­der den for­ven­te­de ’anden bøl­ge’) og føre til gen­op­ta­gel­se af øko­no­misk aktivitet.

[Læs mere]