Forskning i skovbrug og økologi

I sam­ar­bej­de med andre aka­de­mi­ske og viden­ska­be­li­ge insti­tu­tio­ner både i Isra­el og i udlan­det finan­si­e­rer KKL-JNF forsk­ning, der påvir­ker land­bru­get og mil­jø­et. KKL-JNF deler også sin omfat­ten­de viden, især inden for ørken­plant­ning og land­brug, vand­for­valt­ning og bio­lo­gisk ska­de­dyrs­be­kæm­pel­se, med udvik­ling­s­lan­de i andre dele af verden.

[Læs mere]