KKL deltager i FN’s klimatopmøde COP17 i Durban, Sydafrika

Når det gæl­der sko­v­rejs­ning, afvan­ding og bio­lo­gi­ske kon­trol­me­to­der, har KKL-JNF udvik­let effek­ti­ve tek­no­lo­gi­er i kam­pen mod kli­ma­for­an­drin­ger og ørken­dan­nel­se. På FNs kli­ma­top­mø­de vil KKL-JNF have en fast stand, der vil for­mid­le de ind­hø­ste­de erfa­rin­ger og KKL-JNF vil også være vært ved et semi­nar, der skal præ­sen­te­re erfa­rin­ger­ne med avan­ce­re­de og bære­dyg­ti­ge tek­nik­ker inden for energibesparelser.

KKL-JNF er repræ­sen­te­ret med et team af leden­de for­ske­re og spe­ci­a­li­ster inden for sko­v­brug, mil­jø og inter­na­tio­nal udvik­ling og sam­men med Isra­els offi­ci­el­le repræ­sen­tan­ter fra miljø‑, indu­stri- og uden­rigs­mi­ni­ste­ri­et, vil KKL-JNF på den måde få mulig­hed for at udveks­le viden og erfa­rin­ger med andre lan­de og få nye mulig­he­der for at udvik­le sam­ar­bejds­pro­jek­ter om teknologioverførsel.

Læse mere i Jerus­a­lem Post den 17.11.11