Mobile beskyttelsesrum

Kære KKL-ven,

KKLs folk er på arbej­de under beskyd­ning, ofte i helt åbne ube­skyt­te­de områ­der i ørke­nen, i sko­ve­ne og på mar­ker­ne. Trods 100vis af raket­ter og mis­si­ler, der affy­res fra Gaza, fort­sæt­ter KKLs folk deres vig­ti­ge arbej­de i områ­det: pas­nin­gen af sko­ve­ne, vand-pro­jek­ter­ne, afgrø­de­r­ne og forsk­nings­sta­tio­ner­ne. Også de man­ge unge fri­vil­li­ge og stu­de­ren­de på KKL mil­jø-uddan­nel­ses­in­sti­tu­tio­ner i det nord­li­ge og syd­li­ge Gaza-områ­de fort­sæt­ter ufortrødent.

KKL har udvik­let et mobilt beskyt­tel­ses­rum, der kan stil­les op i de mest sår­ba­re områ­der. Hvert beskyt­tel­ses­rum vejer 10 tons, kan rum­me ni per­so­ner og er udvik­let til at kun­ne beskyt­te mod mis­si­ler. Hvert beskyt­tel­ses­rum koster 39.000 isra­el­ske she­kel, sva­ren­de til ca. 63.000 dan­ske kro­ner. KKL i de nor­di­ske lan­de er gået sam­men om at sam­le så man­ge pen­ge ind som muligt og så hur­tigt som muligt til køb af beskyttelsesrum.

HJÆLP OS – HJÆLP KKL-FOLKENE I OMRÅDET – HJÆLP ISRAEL.

DONER NU via net­bank: 8401 – 1187048. Mærk din dona­tion: BESKYTTELSESRUM
DONER NU via gironum­mer: 73 – 86838222. Mærk din dona­tion BESKYTTELSESRUM

Klik her for at læse mere.

KKL på arbejde i missilregn

Iført hjel­me og skud­sik­re veste har KKL-folk siden slut­nin­gen af juni arbej­det i mar­ker­ne og sko­ve­ne i det vest­li­ge Negev og langs græn­sen til Gaza, selv om et stort antal mis­si­ler har ramt områ­det. Afgrø­de­r­ne er ble­vet pas­set, men det har navn­lig været vig­tigt at sluk­ke små og sto­re bran­de, der er opstå­et efter missilnedslag.
Læs resten

Rejsedagbog fra Israel 6. marts 2014

Dagen star­te­de med et besøg ved Kib­butz Maas­ha­be Sades fiske­dam­me, hvor vi så, hvad der var kom­met ud af det KKL/­Dan­mark-støt­te­de pro­jekt. Van­det hen­tes op fra en stor aqui­fer, der er belig­gen­de I 500 meters dyb­de. Selv om van­det er salt­hol­digt, kan det godt bru­ges til at hol­de fisk i. Fisken er en australsk havaborre.

Vi hav­de en meget spæn­den­de gui­det tur i Yeruham Park, vest for Yeruham by. Områ­det rundt om par­ken blev etab­le­ret alle­re­de i 1951, i den nord­li­ge dele af Negevør­ke­nen. Ind­til for nylig har byen lidt af sto­re soci­a­le pro­ble­mer og stor arbejds­løs­hed. Nu er Yeruham ble­vet et sats­nings­om­rå­de, og man­ge res­sour­cer er lin­ve­ste­ret i at afhjæl­pe dis­se problemer.

I Yeruham Park lig­ger der et flod­løb som i man­ge år var hårdt bela­ste­taf foru­re­ning, men i 90erne blev den ren­set op. KKL har plan­tet træ­er rundt om par­ken, så den med tiden vil bli­ve et popu­lært udflugtsmål.

Læs resten

Rejsedagbog fra Israel 5. marts 2014

I dag tog vi af sted til Yatir sko­ven, der med over 4 mil­li­o­ner plan­te­de træ­er er den stør­ste men­ne­ske­skab­te skov i Mel­le­mø­sten. Sko­ven har et stort poten­ti­a­le i for­hold til turis­me, også for­di der rundt om i sko­ven befin­der sig adskil­li­ge arkæ­o­lo­gi­ske sevær­dig­he­der.  KKL støt­ter med bl.a. restau­re­rings­ar­bej­de, og med anlæg­gel­se af infra­struk­tur og rekre­a­ti­ve områder.

Fra Yatir kør­te vi syd om Beer She­va til Ambas­sa­dors Forest, hvor vi mød­te Itzhah Mos­he (xxxx) og et hold af hans kol­le­ger. KKL del­ta­ger i et LTER — Long Term Eco­lo­gi­cal Research – pro­jekt i Yatir, som Dan­mark støt­ter i en 3‑årig periode.

Læs resten

Rejsedagbog fra Israel 4. marts 2014

Før­ste stop på dagens pro­gram var Hula Val­ley ved Golan høj­der­ne. Her mød­tes vi med Aviram Zuk, leder for KKLs øvre Galilea region. Vi fik en gui­det tur i dalen, h vor vi så det smuk­ke land­skab som en gang lå under vand, men som nu er grønt og frodigt.

Aviram Zuk for­tal­te om Slørug­ler­nes fore­komst i områ­det, og hvor­le­des deres til­ste­de­væ­rel­se har hjul­pet land­mæn­de­ne i områ­det med deres jord­brug. Slørug­len er et rov­dyr som æder markmus, der kan øde­læg­ge man­ge afgrø­der, hvis de får mulig­hed for det. Det er esti­me­ret at en fami­lie af slørug­ler på årlig basis konsu­me­rer omtrent 3,500 markmus. Slørug­le­pro­jek­tet har gjort at de loka­le land­mænd kan dri­ve øko­lo­gisk jord­brug uden brug af sprøjte­mid­ler. KKL vil opstil­le ca 50 rede­kas­ser mere i områ­det for at hjæl­pe slørug­ler­nes mulig­he­der for bli­ve i området.

Læs resten

Rejsedagbog fra Israel 3. marts 2014

Fra den tid­li­ge mor­genstund besøg­te vi Cana­da Aya­lon Park, nord for Jerus­a­lem, hvor vimød­tes med Johan­nes Guag­nin, som er forsk­nings- og foreign rela­tions koor­di­na­tor. Vi blev intro­du­ce­ret for KKLs pro­jek­ter i Cana­da Aya­lon Park, der er en af Isra­els mest besøg­te par­ker,  på grund af KKLs enga­ge­ment i at restau­re­re og beva­re par­kens histo­ri­ske områ­der.  Det sene­ste pro­jekt KKL har stå­et for i par­ken er kon­struk­tio­nen af en 12 km cykel­sti på tværs af par­ken, en vig­tig bidrag­sy­der til par­kens  300.000 årli­ge besøgende.

Læs resten

Nye grønne venner i hele verden

KKL-JNF´s dele­ge­re­de på FNs net­op over­stå­e­de kli­ma­kon­fe­ren­ce, Cop 17, beman­de­de også en udstil­lings-stand og fik man­ge nye kon­tak­ter i de 14 dage i Durban.

KKL-JNFs stand fik over 200 besøg fra 23 lan­de. Til Jerus­a­lem Post siger, Kari­ne Bolt­on-Laor, der er direk­tør for KKLs inter­na­tio­na­le rela­tio­ner, at man ven­ter sig meget af de man­ge uven­te­de forbindelser.

Læs resten

KKL deltager i FN’s klimatopmøde COP17 i Durban, Sydafrika

Når det gæl­der sko­v­rejs­ning, afvan­ding og bio­lo­gi­ske kon­trol­me­to­der, har KKL-JNF udvik­let effek­ti­ve tek­no­lo­gi­er i kam­pen mod kli­ma­for­an­drin­ger og ørken­dan­nel­se. På FNs kli­ma­top­mø­de vil KKL-JNF have en fast stand, der vil for­mid­le de ind­hø­ste­de erfa­rin­ger og KKL-JNF vil også være vært ved et semi­nar, der skal præ­sen­te­re erfa­rin­ger­ne med avan­ce­re­de og bære­dyg­ti­ge tek­nik­ker inden for energibesparelser.

Læs resten

Marianne Nagler har designet det første motiv, i en serie af nye KKL diplomer

Mari­an­ne Nag­lers bil­le­de er det før­ste i en ræk­ke af nye KKL-diplo­mer, med moti­ver af dansk-jødi­ske kunst­ne­re.

Med rød­der­ne i jor­den og kro­nen, der stræk­ker sig mod him­len, sym­bo­li­se­rer bil­le­det men­ne­skets rod­fæ­stet­hed til tilværelsen.

Selv siger Mari­an­ne Nagler:
“Det er ide­en om træ­er, der er hel­lig, lige­som livet i alle dets afskyg­nin­ger. Det er træ­er­nes ånd­fuld­hed, der inter­es­se­rer mig. Jeg har malet bil­le­det, for­di træ­er er så utro­lig fun­da­men­tale og væsent­li­ge for hele vores til­væ­rel­se. Det vil være uen­de­lig øde­læg­gen­de, hvis man fjer­ner træ­er­ne. De er en livs­nød­ven­dig­hed. Uden dem, vil­le Jor­den bli­ve en gold ørken og uden dem, kan vi ikke træk­ke vejret”.

Når du støt­ter KKL, får du et diplom med en tekst, du bestem­mer. Det kan for eksem­pel være til dedi­ka­tio­nen af en min­de­lund eller som sym­bol på, at man har givet vand til Israel.

Læs mere og se fle­re af Mari­an­ne Nag­lers bil­le­der på hjem­mesi­den www.cordosa.dk/baggrund.htm