Rejsedagbog fra Israel 4. marts 2014

Før­ste stop på dagens pro­gram var Hula Val­ley ved Golan høj­der­ne. Her mød­tes vi med Aviram Zuk, leder for KKLs øvre Galilea region. Vi fik en gui­det tur i dalen, h vor vi så det smuk­ke land­skab som en gang lå under vand, men som nu er grønt og frodigt.

Aviram Zuk for­tal­te om Slørug­ler­nes fore­komst i områ­det, og hvor­le­des deres til­ste­de­væ­rel­se har hjul­pet land­mæn­de­ne i områ­det med deres jord­brug. Slørug­len er et rov­dyr som æder markmus, der kan øde­læg­ge man­ge afgrø­der, hvis de får mulig­hed for det. Det er esti­me­ret at en fami­lie af slørug­ler på årlig basis konsu­me­rer omtrent 3,500 markmus. Slørug­le­pro­jek­tet har gjort at de loka­le land­mænd kan dri­ve øko­lo­gisk jord­brug uden brug af sprøjte­mid­ler. KKL vil opstil­le ca 50 rede­kas­ser mere i områ­det for at hjæl­pe slørug­ler­nes mulig­he­der for bli­ve i området.

Efter en omvis­ning i områ­det og en præ­sen­ta­tion af KKLs slørug­le pro­jekt mød­tes vi med fore­ster Kalil Adar og des­u­den med pro­fes­sor Zvi Men­del og Dr. Eric Palevski. De præ­sen­te­re­de for os de pro­jek­ter og akti­vi­te­ter samt udfor­drin­ger der er i den nord­li­ge KKL region. Et stort pro­blem er ambro­sie-bil­len, som er en bark­bil­le, der borer gan­ge ind i træ­er, hvor de dels læg­ger æg og dels infi­ce­rer træ­et med en svam­pe­syg­dom, der efter kort tid dræ­ber træ­et. Det er især ege­træ­er og avo­ca­do­træ­er, som er tru­et. Eric Palevski og Zvi Men­del arbej­der på en meto­de til bio­lo­gisk bekæm­pel­se af bil­ler­ne ved hjælp af mider. Mider­ne infi­ce­res med en svamp, som slår bil­ler­ne ihjel, når mider­ne kom­mer i kon­takt med billerne.

Kalil Adar for­tal­te om bran­den på Car­mel i 2010 og gen­rejs­nin­gen af sko­ve­ne. KKL-Dan­mark har sam­men med de øvri­ge nor­di­ske lan­de bidra­get med et brandtårn i området.

Vi blev der­ef­ter vist fæst­nin­gen Nabi Yousha, som i dag er ble­vet et min­des­mær­ke og muse­um for 28 sol­da­ter som miste­de livet under kri­gen for selv­stæn­dig­hed i 1948. Fæst­nin­gen hav­de en vig­tig stra­te­gisk rol­le for kon­trol over områ­det da den fun­ge­re­de som et udkig­stårn over øvre Galilea. De bri­ti­ske styr­ker over­gav tår­net til ara­bæ­er­ne, men det blev ero­bret af isra­e­ler­ne i 1948. KKL vil beva­re og restau­re­re tår­net, og for­be­re­de der­for fle­re besøgende.