Rejsedagbog fra Israel 3. marts 2014

Fra den tid­li­ge mor­genstund besøg­te vi Cana­da Aya­lon Park, nord for Jerus­a­lem, hvor vimød­tes med Johan­nes Guag­nin, som er forsk­nings- og foreign rela­tions koor­di­na­tor. Vi blev intro­du­ce­ret for KKLs pro­jek­ter i Cana­da Aya­lon Park, der er en af Isra­els mest besøg­te par­ker,  på grund af KKLs enga­ge­ment i at restau­re­re og beva­re par­kens histo­ri­ske områ­der.  Det sene­ste pro­jekt KKL har stå­et for i par­ken er kon­struk­tio­nen af en 12 km cykel­sti på tværs af par­ken, en vig­tig bidrag­sy­der til par­kens  300.000 årli­ge besøgende.

Cana­da Aya­lon Park har en stor bio­lo­gisk mang­fol­dig­hed, der­i­blandt man­ge for­skel­li­ge træ- og fug­lear­ter at. I dag er KKL ansvar­lig for at ved­li­ge­hol­de par­kens man­ge træ­er såvel som for udvik­lin­gen af nye rekre­a­ti­ve sti­er i par­ken.  Par­ken ind­går i det såkald­te LTER (Long Term environ­men­tal Research)  pro­gram, som regi­stre­rer ændrin­ger i øko­sy­ste­mers bio­di­ver­si­tet over tid, inklu­siv ændrin­ger der kan til­skri­ves klimaændringer.

Der­ef­ter mød­tes vi med Amir, der er ansvar­lig for ved­li­ge­hol­del­se af brand­bæl­ter i KKL’s sko­ve. Det fore­går blandt andet i et sam­ar­bej­de med bedu­i­ner fra Negev-ørke­nen, hvis geder mang­ler græs­ning. KKL beta­ler for trans­port og pas­ning af geder fra Negev til sko­ve­ne omkring Jerus­a­lem, hvor de hol­der vege­ta­tio­nen nede i brand­bæl­ter­ne. Det­te er til­sy­ne­la­den­de en win-win situ­a­tion, for­di bedu­i­ner­ne får græs til deres dyr og KKL spa­rer rig­tig man­ge pen­ge ved ikke at skul­le fjer­ne opvækst af vege­ta­tion i brandbælterne.

Turen gik der­ef­ter nord­på til Kib­butz Giv’at Havi­va, som er et uddan­nel­ses­cen­ter 10 km nor­døst for Hade­ra. Kib­butz Havi­va til­by­der her unge jøder og ara­be­re en 3 årig over­byg­ning til lærer­ud­dan­nel­sen, hvor der læg­ges vægt på fre­de­lig samek­si­stens blandt områ­dets for­skel­li­ge etni­ske grup­per. For at kun­ne til­by­de dis­se pro­gram­mer er det behov for at udvi­de områ­dets faci­li­te­ter og renove­re nog­le eksi­ste­ren­de byg­nin­ger som boli­ger for fri­vil­li­ge lære­re i alde­ren 28 til 32. Pro­jek­tet omfat­ter des­u­den at til­by­de bil­li­ge møde­fa­ci­li­te­ter for orga­ni­sa­tio­ner o.l. fra hele Isra­el, der ikke har øko­no­mi­ske res­sour­cer til at bru­ge tra­di­tio­nel­le hotel­ler o.l.

Næste stop var Biriya Forest i øvre Galilea. Her har KKL et mål om at opgra­de­re vand­for­sy­nin­gen til områ­det ved at instal­le­re et nyt og stør­re rør­sy­stem som vil kun­ne fun­ge­re bed­re i et even­tu­elt til­fæl­de af sko­v­brand. Man har en idé om at erstat­te de eksi­ste­ren­de ¾ tom­me rør med 6 tom­mers rør„ som stræk­ke sig over en afstand på 1600 meter.

Vi mød­tes med Kalil Adar som er direk­tør for KKLs nord­li­ge region – han viste os et andet pro­jekt i Biriya Forest. Midt i sko­ven lig­ger det en lil­le kil­de, Ein Mar­ga­nit. Før i tiden blev den flit­tig brugt som van­dings­kil­de for nær­lig­gen­de jord­brug,  og KKL ønsker at anlæg­ge en sti ved kil­den såle­des at besø­gen­de kan nyde synet af et rin­den­de vandløb..

à Kib­butz Hagoshrim
Vi over­nat­ter på kib­butz Hagos­hrim. Dan­mark har ydet støt­te til et van­drens­nings­pro­jekt, såle­des at van­det kan benyt­tes til landbrugsformål.