Fredstræer og mindeplader i Gilleleje

I for­bin­del­se med mar­ke­rin­ger­ne af 70-året for ”Jøde­ak­tio­nen” i Dan­mark bidrog KKL Dan­mark med en bety­de­lig gave til Gille­le­je By. Mid­ler­ne kom fra arven efter Ger­hard Her­zog, der som tysk flygt­ning i Dan­mark selv var tvun­get til at fin­de vej til Sve­ri­ge i okto­ber 1943.

Gaven er valgt og skabt i tæt sam­ar­bej­de med Gille­le­je Menig­heds­råd, Gribs­kov kom­mu­ne, kunst­ne­ren Ger­da Thu­ne Ander­sen og land­skabs­ar­ki­tek­ter­ne Poll & Lund-Sørensen.
Ger­da Thu­ne Ander­sen har skabt 7 min­de­pla­der med hebra­i­ske ord og sym­bo­ler, der pla­ce­res cen­tralt i Gille­le­je by, fx ved Kir­ke, på hav­nen og ved nog­le skju­le­ste­der. Her har KKL bidra­get med et stør­re beløb.
Det var også KKLs ønske, at der blev plan­tet et antal ”Fredstræ­er” ved kir­ken. Pla­ce­ring, ved­li­ge­hol­del­se, træ­er­nes robust­hed og vok­se­mønt­er har været drøf­tet nøje, og val­get faldt på 4 aske­træ­er, 4 opstam­me­de para­di­stræ­er og 3 buske­de para­di­sæb­le­træ­er, der nu står ved Gille­le­je Kir­ke og den nyrenove­re­de sognegård.
Søn­dag den 6. okto­ber 2013 blev gaver­ne over­dra­get i for­bin­del­se med en smuk min­de­g­ud­stje­ne­ste og reception.