Nye grønne venner i hele verden

KKL-JNF´s dele­ge­re­de på FNs net­op over­stå­e­de kli­ma­kon­fe­ren­ce, Cop 17, beman­de­de også en udstil­lings-stand og fik man­ge nye kon­tak­ter i de 14 dage i Durban.

KKL-JNFs stand fik over 200 besøg fra 23 lan­de. Til Jerus­a­lem Post siger, Kari­ne Bolt­on-Laor, der er direk­tør for KKLs inter­na­tio­na­le rela­tio­ner, at man ven­ter sig meget af de man­ge uven­te­de forbindelser.

Der blev udveks­let visit­kort med repræ­sen­tan­ter fra lan­de som Irak, Afga­ni­stan, Syd Afri­ka, Kenya og Soma­lia og fra Usa, Bra­si­li­en og Peru. Og fra Asi­en kom de fx fra Kina, Japan, Indo­nesi­en, Bang­la­desh, Cam­bo­dia og Sri Lanka.
Der var bl.a. besøg af Suzan­ne Sami Jamil el Ban­na. Hun er top­diplo­mat fra det iraki­ske mil­jø­mi­ni­ste­ri­um og var leder af den iraki­ske dele­ga­tion. Den omfat­te­de også Muham­mad Bahir, fra det iraki­ske trans­port­mi­ni­ste­ri­um, der dis­ku­te­re­de den isra­el­ske poli­tik for at ned­brin­ge mæng­den af drivhusgasser.
Fra Syd Sudan delt­og et med­lem af par­la­men­tet i en KKL-JNF wor­ks­hop, og stil­le­de i udsigt, at sen­de somai­li­ske repræ­sen­tan­ter til Isra­el for at træ­ne, mens del­ta­ge­re fra Indo­nesi­en var inter­es­se­re­de i et sam­ar­bej­de med for­sker­ne fra Yatir Sko­ven i Negev — Ver­dens stør­ste plan­te­de skov i ørken­lig­nen­de områder.
Blandt gæster­ne var også mil­jø­mi­ni­ster, John Mof­fat, fra Solo­mon Islands; Jef­frey Lilon­ga fra Malawis sund­heds­mi­ni­ste­ri­um og Nabil Hama­di fra det tune­si­ske land­brugs- og mil­jø­mi­ni­ste­ri­um, der var opta­get af KKL-JNFs eks­per­ti­se i kam­pen mod ørken­dan­nel­se og erfa­rin­ger­ne med skovrejsning.
Selv om KKLs stand fik de sæd­van­li­ge ube­ha­ge­li­ge anti-isra­el­ske bemærk­nin­ger – pri­mært fra euro­pæ­i­ske dele­ge­re­de – ople­ve­de KKLs repræ­sen­tan­ter, iføl­ge Kari­ne Bolt­on-Laor, at langt de fle­ste hen­ven­del­ser var over­væl­den­de postitive.