Rejsedagbog fra Israel 5. marts 2014

I dag tog vi af sted til Yatir sko­ven, der med over 4 mil­li­o­ner plan­te­de træ­er er den stør­ste men­ne­ske­skab­te skov i Mel­le­mø­sten. Sko­ven har et stort poten­ti­a­le i for­hold til turis­me, også for­di der rundt om i sko­ven befin­der sig adskil­li­ge arkæ­o­lo­gi­ske sevær­dig­he­der.  KKL støt­ter med bl.a. restau­re­rings­ar­bej­de, og med anlæg­gel­se af infra­struk­tur og rekre­a­ti­ve områder.

Fra Yatir kør­te vi syd om Beer She­va til Ambas­sa­dors Forest, hvor vi mød­te Itzhah Mos­he (xxxx) og et hold af hans kol­le­ger. KKL del­ta­ger i et LTER — Long Term Eco­lo­gi­cal Research – pro­jekt i Yatir, som Dan­mark støt­ter i en 3‑årig periode.

I Ambas­sa­dors Forest under­sø­ger og vide­re­ud­vik­ler for­sker­ne  nabati­er­nes tusind år gam­le syste­mer til van­dind­sam­ling. Det dre­jer sig bl.a. om etab­le­ring af ter­ras­ser og lima­ner, der er små vol­de af jord, som ind­dæm­mer et områ­de, der beplan­tes med for­skel­li­ge typer af træ­er.  Vol­de­ne hjæl­per med til at det spa­som­me regn­vand bli­ver i områ­det omkring beplant­nin­gen. På ste­der, hvor dis­se lima­ner har været etab­le­ret i læn­ge­re tid, ser man i dag hvor­dan bedu­i­ner­ne kan fin­de god græs­ning til deres gede­flok­ke i dis­se små oaser.

Vi fik også demon­stre­ret, hvor­dan man bru­ger små dro­ner til over­våg­ning af beplant­nin­gen i researchområderne.

Næste stop var R&D‑Habsor —  Research and Deve­l­op­ment Cen­ter- et spæn­den­de pro­jekt, der er til gavn for de loka­le land­mænd, for land­bru­get i hele Isra­el og for inter­na­tio­nalt kend­skab til dyrk­ning af grønt­sa­ger i områ­der med spar­som­me van­dres­sour­cer. I R&D‑centret under­sø­ges bl.a. en ræk­ke for­skel­li­ge typer af zuc­chini, peber­frug­ter, toma­ter og jord­bær, samt blom­ster, der eks­por­te­res til bl.a. Rusland og Euro­pa. De benyt­te­de i videst muligt omfang bio­lo­gisk bekæm­pel­se af ska­de­dyr og udsat­te bier til bestøv­ning af toma­ter og zuc­chin­i­er. Spe­ci­elt dyrk­nin­gen af jord­bær var utra­di­tio­nel, idet plan­ter­ne var plan­te­de i pla­stik­ren­der ophæng­te under lof­tet, såle­des at man kun­ne pluk­ke bær­re­ne nedefra.

Dagen afslut­te­des i kib­butz Mas­ha­be Sade, hvor vi mød­tes med Pro­fes­sor Yael Lubin fra Ben Gurion’s Uni­ver­si­ty. Hun er eks­pert i ørken-øko­lo­gi og der­for en vig­tig kil­de til infor­ma­tion om, hvil­ke kon­se­kven­ser opdyrk­ning og træ­plant­ning har for bio­di­ver­si­te­ten i Negev-ørkenen.