Rejsedagbog fra Israel 6. marts 2014

Dagen star­te­de med et besøg ved Kib­butz Maas­ha­be Sades fiske­dam­me, hvor vi så, hvad der var kom­met ud af det KKL/­Dan­mark-støt­te­de pro­jekt. Van­det hen­tes op fra en stor aqui­fer, der er belig­gen­de I 500 meters dyb­de. Selv om van­det er salt­hol­digt, kan det godt bru­ges til at hol­de fisk i. Fisken er en australsk havaborre.

Vi hav­de en meget spæn­den­de gui­det tur i Yeruham Park, vest for Yeruham by. Områ­det rundt om par­ken blev etab­le­ret alle­re­de i 1951, i den nord­li­ge dele af Negevør­ke­nen. Ind­til for nylig har byen lidt af sto­re soci­a­le pro­ble­mer og stor arbejds­løs­hed. Nu er Yeruham ble­vet et sats­nings­om­rå­de, og man­ge res­sour­cer er lin­ve­ste­ret i at afhjæl­pe dis­se problemer.

I Yeruham Park lig­ger der et flod­løb som i man­ge år var hårdt bela­ste­taf foru­re­ning, men i 90erne blev den ren­set op. KKL har plan­tet træ­er rundt om par­ken, så den med tiden vil bli­ve et popu­lært udflugtsmål.

Det andet KKL pro­jekt er Ma’Of Uddan­nel­ses­cen­ter med pro­gram­mer som skal lære unge om de mil­jø­mæs­si­ge udfor­drin­ger Isra­el står over­for, og hvad man gør for at tak­le sådan­ne udfor­drin­ger. KKL vil byg­ge fle­re klas­se­væ­rel­ser og de faci­li­te­ter man behø­ver for at dri­ve det­te cen­ter. Yeruham er karak­te­ri­se­ret ved at have en meget vari­e­ret etnisk sam­men­sæt­ning, hvil­ket gør uddan­nel­ses­be­ho­vet så meget desto vigtigere.
Efter Yeruham kør­te vi ned gen­nem Negev via Mitze Ramon til kib­butz Neot Sema­dar, hvor vi så kib­butzens akti­vi­tets­pro­gram for unge men­ne­sker. De er i gang med at byg­ge nye boli­ger til gæster­ne. Byg­nin­ger­ne opfø­res af halm og ler og det er menin­gen at alt skal være ”sustai­nab­le”, dvs. base­ret på prin­cip­pet om bæredygtighed.

Efter al den infor­ma­tion var det ende­lig tid for lunch og reflek­sion over dagens før­ste halv­del. Froko­sten blev ind­ta­get i kib­butz Lotan, som også er base­ret på prin­cip­pet om bære­dyg­tig­hed. KKL støt­ter et søpro­jekt, , der skal til­træk­ke en mas­se fug­le såvel som turi­ster. Kib­butzen sat­ser på øko­turis­me.. I kib­butzen lig­ger der et cen­ter for kre­a­tiv øko­lo­gi; ”Cen­ter for Cre­a­ti­ve Eco­lo­gy” hvis mål det er at uddan­ne i såkaldt ”grøn tænk­ning” blandt sine stu­den­ter. Mens vi var der, blev en stor grup­pe tibe­tan­ske stu­de­ren­de under­vist. Mike Nis­sim gav en inspi­re­ren­de rund­vis­ning i kibbutzen.

Dagens sid­ste pro­gram­punkt var et besøg på Ara­va Insti­tu­te for Environ­men­tal Stu­di­es. Her blev vi mod­ta­ger af direk­tø­ren Eliza Mayo og Samu­el Wil­l­ner fra Fin­land. Vi blev intro­du­ce­ret for insti­tut­tets forsk­nings­pro­jek­ter. Tre stu­de­ren­de for­tal­te om deres ophold på insti­tut­tet og de erfa­rin­ger, som de har gjort med at være sam­men med en mas­se andre unge fra hele ver­den. De tre stu­de­ren­de var fra Isra­el, Jor­dan og USA. I det hele taget sat­ser insti­tut­tet på at uddan­ne unge på tværs af natio­na­le græn­ser, idet dyr og plan­ter ikke ken­der til græn­ser. Blandt insti­tut­tets stu­de­ren­de kom­mer en del fra det palæsti­nen­si­ske selv­sty­re og fra Jordan.

Sidst på efter­mid­da­gen nåe­de vi frem til Eilat.