Mobile beskyttelsesrum

Kære KKL-ven,

KKLs folk er på arbej­de under beskyd­ning, ofte i helt åbne ube­skyt­te­de områ­der i ørke­nen, i sko­ve­ne og på mar­ker­ne. Trods 100vis af raket­ter og mis­si­ler, der affy­res fra Gaza, fort­sæt­ter KKLs folk deres vig­ti­ge arbej­de i områ­det: pas­nin­gen af sko­ve­ne, vand-pro­jek­ter­ne, afgrø­de­r­ne og forsk­nings­sta­tio­ner­ne. Også de man­ge unge fri­vil­li­ge og stu­de­ren­de på KKL mil­jø-uddan­nel­ses­in­sti­tu­tio­ner i det nord­li­ge og syd­li­ge Gaza-områ­de fort­sæt­ter ufortrødent.

KKL har udvik­let et mobilt beskyt­tel­ses­rum, der kan stil­les op i de mest sår­ba­re områ­der. Hvert beskyt­tel­ses­rum vejer 10 tons, kan rum­me ni per­so­ner og er udvik­let til at kun­ne beskyt­te mod mis­si­ler. Hvert beskyt­tel­ses­rum koster 39.000 isra­el­ske she­kel, sva­ren­de til ca. 63.000 dan­ske kro­ner. KKL i de nor­di­ske lan­de er gået sam­men om at sam­le så man­ge pen­ge ind som muligt og så hur­tigt som muligt til køb af beskyttelsesrum.

HJÆLP OS – HJÆLP KKL-FOLKENE I OMRÅDET – HJÆLP ISRAEL.

DONER NU via net­bank: 8401 – 1187048. Mærk din dona­tion: BESKYTTELSESRUM
DONER NU via gironum­mer: 73 – 86838222. Mærk din dona­tion BESKYTTELSESRUM

Klik her for at læse mere.