For første gang i Israel: 25 “ren energi”-busser tages i brug i Haifa

“Idrift­tag­ning af 25 elek­tri­ske bus­ser i Hai­fa er begyn­del­sen på en mil­jø-revo­lu­tion”, udta­ler KKLs Wor­ld Chair­man Dan­ny Atar.

De 25 Egged-bus­ser bli­ver taget i brug i Hai­fa, som led Cle­an Car Revo­lu­tion-pro­jek­tet, som er et sam­ar­bej­de mel­lem KKL-JNF og Isra­els mil­jø­mi­ni­ste­ri­um om at redu­ce­re niveau­et af luft­foru­re­ning i Isra­el. Vogn­par­ken for­ven­tes at være den før­ste i lang ræk­ke lan­det over.

[Læs mere på engelsk]