KKL-JNF-huse til ungdommen

Uddan­nel­ses­ud­gif­ter­ne i Isra­els udsat­te peri­fe­ri-regio­ner har – i mod­sæt­ning til i de øko­no­misk mere vel­stå­en­de stør­re byer – resul­te­ret i sva­ge bysam­fund med høj arbejds­løs­hed og man­gel på velud­dan­net og kom­pe­tent arbejdskraft.

KKL-JNF vil med sær­li­ge ung­doms­hu­se påvir­ke de unges liv i Isra­els yder­om­rå­der ved at stil­le moti­ve­ren­de lærings­mil­jø­er og et ’andet hjem’ til rådighed.

[Læs mere på engelsk]