Nyt besøgscenter åbnet i Ilanot-skoven — med støtte fra Danmark

Det nye besøgs­cen­ter I Ila­not-sko­ven, der er ble­vet til med støt­te fra KKL-JNF i Dan­mark, har været åbnet for en ’prø­ve­kør­sel’. Det nye innova­ti­ve cen­ter giver de besø­gen­de en unik ople­vel­se, der knyt­ter en gåtur gen­nem sko­ven sam­men med spæn­den­de attrak­tio­ner så som en vir­tu­el cykel­tur og andre inter­ak­ti­ve opstillinger.

[Læs mere på engelsk]