Kvinder og deres oliventræer — Et bevægende udtryk for tolerance, venskab og kærlighed

I august kun­ne man på Køben­havns Råd­hus ople­ve en ræk­ke var­me og far­ve­strå­len­de bil­le­der af træ­er og natur. Vær­ker­ne blev til i et sam­ar­bej­de mel­lem mus­lim­ske, krist­ne og jødi­ske kvin­der i WIZOs bor­ger­cen­ter i Afu­la i Isra­el. Her mød­tes de på ugent­lig basis som et bidrag til at nå frem til at leve i fre­de­lig samek­si­stens med hinanden.

Ved at udstil­le deres male­ri­er af freds­sym­bo­let, oli­ven­træ­et, har kvin­der­ne ønsket at vise, at hvis vilj­en er der, er det muligt at respek­te­re sine nabo­er på trods af for­skel­li­ge reli­gi­øse og kul­tu­rel­le til­hørs­for­hold. Kvin­der­ne ønsker der­med at inspi­re­re andre til at gøre det sam­me i håbet om, at ver­den kan bli­ve et fre­de­li­ge­re sted, bl.a. ved at poli­ti­ke­re tør lade sig over­be­vi­se og her­ef­ter træf­fe beslut­nin­ger, der kan dan­ne grund­lag herfor.

 

 

WIZO Dan­mark ønske­de at vise dan­sker­ne den­ne udstil­ling. Dels for at inspi­re­re dan­sker­ne til at gå ind i nog­le sam­men­hæn­ge på tværs af kul­tur og reli­gion, dels for at vise, at der i et af de mest omtal­te brænd­punk­ter i ver­den, Isra­el, fin­des akti­ve freds­i­ni­ti­a­ti­ver blandt befolkningen.

Det giver os et håb for en bed­re frem­tid. Stor tak fra KKL Dan­mark til WIZO Dan­mark for at støt­te sådan­ne initiativer.