Ilanot-skovens besøgcenter – Hvor træer møder teknologi

Det nye besøgs­cen­ter i Ila­not-sko­ven ved Tel Aviv, som er ble­vet til med støt­te fra KKL-JNF i Dan­mark, blev offi­ci­elt ind­vi­et den 14. august 2017 ved en cere­mo­ni med repræ­sen­tan­ter fra både Dan­mark og Israel.

”Det er et ene­stå­en­de sted, ikke bare for Isra­el men for hele ver­den. Det viser de besø­gen­de den vig­ti­ge rol­le, som sko­ve­ne spil­ler for mil­jø­et og for men­ne­ske­he­den”, erklæ­re­de KKL-JNFs Cen­tral Region Director Haim Messing.

Det nye cen­ter giver besø­gen­de mulig­hed for at udfor­ske for­skel­li­ge aspek­ter af sko­ve og sko­v­drift med hjælp fra avan­ce­ret tek­no­lo­gi, så som en cykel med vitu­al rea­li­ty-bril­ler, der ska­ber ople­vel­sen af at cyk­le gen­nem et sko­vland­skab, en glo­bus, som viser for­skel­li­ge typer skov klo­den over, et kort, der viser træ­sor­ters geo­gra­fi­ske oprin­del­se, et model­træ, omgi­vet af tab­let-com­pu­te­re, der giver mulig­hed for at dyk­ke ned i detal­je­re­de oplys­nin­ger om træ­et, en filmsal og en inter­ak­tiv quiz.

For­man­den for KKL-JNF Dan­mark, Finn Schwarz, for­tal­te kort gæster­ne om Inga og Ger­hard Her­zog, hvis dona­tion har gjort etab­le­rin­gen af cen­tret mulig og hvor­dan de flyg­te­de til Dan­mark fra Tys­kland for at unds­lip­pe nazi­ster­ne og der­ef­ter hen­gi­vent har arbej­det for KKL-JNF og sta­ten Isra­el. ”Der er ingen tvivl om, at hvis de hav­de været med os i dag, så vil­le de have været stol­te af det sted, der er skabt her”, sag­de Finn Schwarz.

Ila­not-sko­ven blev etab­le­ret meget tid­ligt af sta­ten Isra­el for at afprø­ve mulig­he­den for at akkli­ma­ti­se­re for­skel­li­ge træ­sor­ter til loka­le kli­ma­ti­ske for­hold. Som åre­ne er gået, blev sko­ven for­sømt, ind­til KKL-JNF tog hånd om at genop­li­ve den for to år siden. En ind­sats, der var så suc­ces­fuld, at Isra­el i dag har givet sko­ven offi­ci­el sta­tus som bota­nisk have. Skov­om­rå­det er gjort til­gæn­ge­ligt for gang­be­svæ­re­de, tak­ket være en dona­tion fra KKL-JNFs ven­ner i USA.

[Læs mere]