Ballonterror i Israels sydlige skove

“Ska­den er stor … meget stør­re end vi kan se”.

Pho­to: Yos­si Ifer­gan, KKL-JNF Pho­to Archive

Fra KANs nyheds­dæk­ning: KKL-JNFs Gil Siaki rede­gør for omfan­get af den øko­lo­gi­ske ska­de på de syd­li­ge isra­el­ske sko­ve, som er ble­vet påført af bal­lon­bår­ne brand­bom­ber fra Gaza-striben.

Hvor­dan har den sene­ste omgang af luftbår­ne bran­dan­greb påvir­ket sko­ve­ne om græn­sen til Gaza og hvil­ke skridt tager KKL-JNF for at mind­ske ska­den, nu og i fremtiden?

Gil Siaki, direk­tør for sko­v­drift i KKL-JNFs syd­li­ge region, taler med Nao­mi Segal fra den engelsk­spro­ge­de nyheds­dæk­ning på KAN, Isra­els stats­li­ge radiostation.

[Lyt til Gil Siakis rede­gø­rel­se – 7 min. 23 sek.]