Helbredende haver planlagt for Eitanim Psykiatrihospital

”Det giver ro i sin­det og redu­ce­rer angst at til­brin­ge tid i natur­li­ge grøn­ne omgi­vel­ser”, siger Dr. Gadi Lubin, direk­tør ved Jerus­a­lem Men­tal Health Center.

Det er på ingen måde over­ra­sken­de, at ophold i åbne, grøn­ne områ­der giver ro i sjæ­len. Adskil­li­ge stu­di­er doku­men­te­rer det­te, men der er i grun­den ikke behov for at dyk­ke ned i forsk­nings­rap­por­ter. I vores dag­lig­dag ken­der vi alle til beho­vet for at kom­me uden for at nyde natu­ren og for at træk­ke frisk luft. Den­ne iagt­ta­gel­se gæl­der selv­føl­ge­lig også for men­ne­sker, der slås med psy­ki­ske sygdomme.

Det er årsa­gen til, at Eitanim Psy­ki­a­tri­ho­spi­tal – med hjælp fra KKL-JNF Nor­ge og JNF Cana­da – erstat­te slid­te, ind­heg­ne­de træ­nings­ba­ner ved de luk­ke­de psy­ki­a­tri­ske afde­lin­ger med grøn­ne, fril­ufts­går­de med udsigt til det beta­gen­de panora­ma ud over de omkring­lig­gen­de Jerus­a­lem Hills.

[Læs mere]