Løbeild raserer skove i Israel

Løbeild for­år­sa­get af ekstrem hedebøl­ge mel­lem 9. og 11. okto­ber har øde­lagt hund­re­der af hektar natur­li­ge og plan­te­de skov­om­rå­der i det nord­li­ge og cen­tra­le Israel.

(Pho­to: Gil Atz­mon, KKL-JNF Pho­to Archive)

Efter man­ge timers udmat­ten­de ind­sats, har brand­folk fra både KKL-JNF og den natio­na­le brand- og red­ning­s­tje­ne­ste få ilden under kontrol.

Den stør­ste brand, der er ople­vet i Ned­re Galilea i årti­er, har hær­get de øst­li­ge skrå­nin­ger ved Naza­reth og tvun­get 5.000 bebo­e­re i nær­he­den til at evaku­e­re. Bran­den har sam­ti­dig øde­lagt 1.000 hektar af Beit Keshet-sko­ven, som er en en vig­tig øko­lo­gisk kor­ri­dor for lokal flora og fau­na. Over 210.000 træ­er inklu­si­ve uer­stat­te­li­ge gam­le Tabor-ege­træ­er er gået tabt. Seg­men­ter af de iko­ni­ske Isra­el Natio­nal Trail, Gospel Trail og andre popu­læ­re turist­ste­der er sam­ti­dig gjort util­gæn­ge­li­ge for besø­gen­de ind­til videre.

[Læs mere]

STØT gen­plant­ning af de øde­lag­te skovområder