Israel 2040 – Negev og Galilæa som vækstmotor

Isra­el 2040 er et natio­nal pro­gram under ledel­se af Keren Kay­e­meth LeI­s­ra­el-Jewish Natio­nal Fund. Pro­gram­met blev for­mu­le­ret for at sæt­te fokus på det sta­digt bre­de­re gab mel­lem cen­tra­le isra­el­ske byom­rå­der og min­dre byer, sær­ligt i Negev-ørke­nen og i Galilæa, og for at styr­ke Israel’s ran­d­om­rå­der. Isra­el 2040 er udvik­let i sam­ar­bej­de med blandt andet ven­ner og part­ne­re ver­den over, den isra­el­ske rege­ring, IDF, den aka­de­mi­ske sek­tor i Isra­el samt både loka­le og inter­na­tio­na­le erhvervsforbindelser.

[Læs mere – Engelsk]

[Gå til pro­gram­mets web­s­i­te – Hebra­isk, engelsk ver­sion kom­mer senere]

[KKL-JNFs nyheds­brev, sep­tem­ber 2019 — Grun­drids af projektet]

[Arti­kel i Jerus­a­lem Post — 10. marts 2020 — Engelsk]