Støt KKL Danmark og få et diplom tegnet af Marianne Nagler

Mari­an­ne Nag­lers bil­le­de vil pry­de det før­ste af en ræk­ke nye KKL-diplo­mer, med moti­ver af dansk-jødi­ske kunst­ne­re. Male­ri­et er en abstrak­tio­nen over et træ. Med rød­der­ne i jor­den og kro­nen, der stræk­ker sig mod him­len, sym­bo­li­se­rer det men­ne­skets rod­fæ­stet­hed til tilværelsen.

“Det er ide­en om træ­er, der er hel­lig, lige­som livet i alle dets afskyg­nin­ger”, siger Mari­an­ne Nag­ler og fort­sæt­ter: ”Det er træ­er­nes ånd­fuld­hed, der inter­es­se­rer mig. Jeg har malet bil­le­det, for­di træ­er er så utro­lig fun­da­men­tale og væsent­li­ge for hele vores til­væ­rel­se. Det vil være uen­de­lig øde­læg­gen­de, hvis man fjer­ner træ­er­ne. De er en livs­nød­ven­dig­hed. Uden dem, vil­le Jor­den bli­ve en gold ørken og uden dem, kan vi ikke træk­ke vejret”.

Vi for­ven­ter, at diplo­met er klar tid­ligt på sommeren.