Vindmøller bygger bro

Vin­de­ner­gi bidra­ger til fre­de­lig sameksistens.

De mød­tes i ven­te­væ­rel­set på føde­gan­gen på Al-Maks­sad Hospi­tal i Østjerus­a­lem. Muham­mad, en palæsti­næ­sisk inge­ni­ør, der udvik­ler og instal­le­rer små vind­møl­ler til huse­ne i de palæsti­ne­si­ske områ­der, har for­ny­lig ind­gå­et en sjæl­den alli­an­ce. Han er ble­vet part­ner med en isra­elsk inge­ni­ør: Yanir Avital.

De er beg­ge nybag­te fædre og er sam­men i gang med at frem­stil­le og sæl­ge vind­møl­ler i både Isra­el og i de selv­sty­ren­de palæsti­ne­si­ske områ­der. De har ikke en fæl­les kul­tu­rel bag­grund, men de deler en dyb inter­es­se for vin­de­ner­gi og for pro­duk­ter, der kan kom­me deres befolk­nin­ger til gode, både­de øko­nokisk og bære­dyg­tigt. Muham­mad og Yanir ple­jer at hol­de deres for­ret­nings­mø­der i en restau­rant i Beit Jala, en by på Vest­bred­den lige uden for Bet­hle­hem, ca. 70 kilo­me­ter fra Yanir’s hjem i et nybyg­ge­ri nær Nablus.

Over­sat uddrag af arti­kel — af Tamir Elter­man i New York Times 17. juni 2011

Klik her for at læse hele histo­ri­en på New York Times website.