Fra losseplads til legeplads

KKL-JNF vil for­vand­le en los­se­plads til en smuk park i nær­he­den af Or Yehu­da. Et sted, hvor der i dag ikke er grøn­ne områder.

”I fem­ten år har områ­dets bebo­e­re ven­tet på, at den­ne park skul­le bli­ve til vir­ke­lig­hed. Og nu sker det ende­lig, med hjælp fra KKL-JNF”.

Arye Haim, Or Yehu­da kom­mu­nes projektleder

I hjer­tet af et længst etab­le­ret bolig­om­rå­de i Or Yehu­da, der med tiden har udvik­let sig til en los­se­plads, er KKL-JNF i gang med at etab­le­re en smuk og fro­dig park udsty­ret med lege­plads­ud­styr og andre rekre­a­ti­ve faciliteter.

Arye Haim, der selv bor i områ­det, siger: ”Før­hen var det­te sted fyldt med skrald og byg­ge­af­fald og hver gang jeg kom for­bi tænk­te jeg for mig selv, at situ­a­tio­nen gan­ske enkelt var uac­cep­ta­bel. Ste­det var ble­vet en torn i øjet hele områ­det og dens bebo­e­re – men nu er jeg over­be­vist om, at vi har fat i noget fantastisk”.

Par­ken vil stræk­ke sig over omkring 6.000 kva­drat­me­ter og vil rum­me gangsti­er, skyg­ge­ful­de bæn­ke og bor­de, cykel­spor, lege­plad­ser, uden­dørs træ­nings­ud­styr og belysning.

Byen Or Yehu­da, der lig­ger i det cen­tra­le Isra­el, har en befolk­ning på omkring 40.000. Den blev grund­lagt i 1949, kort tid efter sta­ten Isra­els grund­læg­gel­se, af immi­gran­ter fra Liby­en og Tyr­ki­et. Først i 1950’erne fun­ge­re­de den som tran­sit­lejr for immi­gran­ter fra Irak, der fik til huse i tel­te og hyt­ter, og i 1955 blev den offi­ci­elt aner­kendt som per­ma­nent bosæt­tel­se. I 1970’erne blev Or Yehu­da hjem­sted for et stort antal immi­gran­ter fra Sov­je­tu­ni­o­nen, og i dag er det en liv­lig, blom­stren­de by. En tred­je­del af ind­byg­ger­ne er børn eller unge.

Jor­dan Stre­et (Rehov HaY­ar­den), hvor par­ken bli­ver pla­ce­ret, er hjem­sted for man­ge af byens oprin­de­li­ge bebo­e­re, som i de sene­re år har fået føl­ge­skab af unge par med børn. Da områ­det ikke har nog­le grøn­ne områ­der, vil den nye park i høj grad bidra­ge til høj­nel­se af livskva­li­te­ten. Der­til kom­mer, at den bli­ver pla­ce­ret op til en grund­sko­le, hvis ele­ver utvivl­s­omt vil glæ­de sig over og dra­ge nyt­te af udfoldelsesmulighederne.

Alex Biba, inge­ni­ør i KKL-JNF for Isra­els cen­tral­re­gion, for­tæl­ler, at gra­ve­ar­bej­det for fun­da­men­tet af par­ken, der blev ind­ledt for omkring 2 måne­der siden, nu er næste bragt til ende, og at par­ken for­ven­tes at stå klar om få måneder.

Det bare områ­de har end­nu ikke cykel­spor, men det for­hin­drer ikke den unge Ben­Mu­a­lem fra køre rundt på sin cykel. ”Mine ven­ner og jeg har ven­tet læn­ge på, at der skul­le være en park her, hvor vi kan mødes, lege, have det sjovt og køre på vores cyk­ler”, for­tæl­ler han.

En anden nabo er ude for at luf­te sin hund, en anden klas­sisk park-akti­vi­tet. Selv om områ­det sta­dig er en byg­ge­plads, er der ikke desto min­dre ingen hin­drin­ger for at løbe, hop­pe og log­re med halen.

”Alle glæ­der sig med længsel til at par­ken står fær­dig, og jeg er ikke i tvivl om, at vi snart vil se den fuld af for­æl­dre, legen­de børn og fod­gæn­ge­re. Alle vil nyde det smuk­ke sted”, kon­klu­de­rer Arye Haim.