Fremad mod Israel 2040

Grund­ste­nen, der er lagt for KKL-JNF Zemach-Kin­ne­ret Innova­tion and High Tech Park, er en betyd­nings­fuld milepæl i KKL-JNFs 2040-plan, som sig­ter mod at trans­for­me­re under­ud­vik­le­de områ­der i Negev- og Galilæa-regio­ner­ne til Isra­els næste Sili­con Wadi.

Isra­el Perez, KKL-JNF

Under stor fest­lig­hol­del­se den 23. juni lag­de KKL-JNF og Zemach Group grund­ste­nen til KKL-JNF Zemach-Kin­ne­ret Innova­tion and High Tech Park i Galilæa. Cen­tret kom­mer til at fun­ge­re som tek­no­lo­gi-inku­ba­tor og videns­ba­se for det nord­li­ge Isra­el. Cen­tret vil frem­me aka­de­misk spe­ci­a­li­se­ring, forsk­ning og innova­tion inden for agro-tech, food-tech og vand og det vil beskæf­ti­ge omkring 10.000 med­ar­bej­de­re i vel­løn­ne­de, højt­kva­li­fi­ce­re­de jobs som en del af ker­ne­ar­bejds­styr­ken. Cen­tret vil til­træk­ke uden­land­ske virk­som­he­der og inve­sto­rer, der træk­ker frem­gang og udvik­ling med sig til det nord­li­ge Isra­el. Den high tech-park, der nu er på vej med en inve­ste­ring på 50 mil­li­o­ner NIS, er en inte­gre­ret del af KKL-JNFs Isra­el 2040-vision om at trans­for­me­re de under­ud­vik­le­de Negev- og Galilæa-regio­ner til Isra­els næste vækstmotor.

[Læs mere]