Bar’on – et nyt vandreservoir i det nordlige Israel

Det nye van­d­re­ser­voir vil opsam­le afstrøm­nings­vand for at sik­re den mak­si­ma­le udnyt­tel­se af regn­vand og til­ve­je­brin­ge en øko­no­misk over­kom­me­lig og bære­dyg­tig kil­de til vand for land­bru­get året igen­nem, sær­ligt om som­me­ren og i tørkeperioder.

Yis­ra­el Peretz, KKL-JNF

Isra­els nord­lig­ste region har i de sene­ste år ople­vet en stig­ning i mar­ker og frugt­plan­ta­ger sam­men med en natur­lig vækst i og udvi­del­se af eksi­ste­ren­de byom­rå­der. Det næst­stør­ste beskæf­ti­gel­ses­om­rå­de i Golan-høj­der­ne er land­brug, med omkring 700 lands­brugs­virk­som­he­der for­delt på et områ­de på 1.200 kva­drat­ki­lo­me­ter. Det er der­med et vig­tigt, for man­ge ind­byg­ge­re det ene­ste leve­brød. Med stig­nin­gen i befolk­nin­gen og land­brugs­in­du­stri­en føl­ger et sti­gen­de behov for vand til kunstvan­ding. Sam­ti­dig er det en udfor­dring, at regn­pe­ri­o­der­ne i Isra­el er vigen­de med fal­den­de regn­mæng­der år for år.

[Læs mere]