Samtale med Isaac Bachman

For­man­den for KKL-JNF i Sve­ri­ge har haft en sam­ta­le med Isaac Bach­man, den tid­li­ge­re isra­el­ske ambas­sa­dør i Sve­ri­ge. Han beklæd­te posten i 5 år og hav­de under­vejs for­skel­li­ge udfor­drin­ger i rela­tio­ner­ne til den sven­ske rege­ring. Inter­viewet blev opta­get den sid­ste uge af febru­ar, lige før cor­o­na-virus­sen kom over os.

[Se andre film i KKL-JNF Sve­ri­ges YouTube-kanal]