Projekt: Goren Park

KKL-JNF har etab­le­ret 5 cam­ping­plad­ser i Goren Park. Der er skyg­ge fra de man­ge træ­er og hver af dem har plads til mel­lem 50 og 500 per­so­ner. 4 af cam­ping­plad­ser­ne : Pinje­træ­et, Jord­bærtræ­et, Judastræ­et og Ege­træ­et lig­ger på vest­si­den af par­ken, og de fav­ner udsig­ten fra Mont­fort Cast­le i en halvcir­kel. Den fem­te cam­ping­plads, Pista­cie­træ­et, lig­ger tæt på par­kens indgang.

Pinje­træ cam­ping­plads er et lil­le områ­de, som stø­der op til en skov og kan have op til 50 per­so­ner. I øje­blik­ket er der kun en enkelt vand­ha­ne til drik­ke­vand. KKL-JNF har der­for igang­s­at et pro­jekt for udbed­ring af basa­le faci­li­te­ter, såsom vand­for­sy­ning, et sted at vaske op, en bål­plads og andre små­for­nø­de­n­he­der for at til­træk­ke et stør­re publikum.

KKL-JNF Dan­mark har slut­tet sig til det­te pro­jekt og har sat som mål at ind­sam­le NIS 28.000—hvilket sva­rer til ca. 53.000 kr.

Du kan støt­te pro­jek­tet ved at ind­be­ta­le din dona­tion til vores kon­to vores kon­to i Arbej­der­nes Lands­bank 5301–0277421. NB: HUSK at anfø­re Goren Park på din indbetaling.

For­tæl også andre om pro­jek­tet, lige­som vi selv løben­de vil ori­en­te­re om pro­jek­tets fremdrift.

Læs mere om projektet