Samarbejde bevarer skov og landbrugsjord

Kam­pen mod destruk­ti­ve jor­dero­sions­pro­ces­ser er et vig­tigt pro­jekt, der beva­rer både skov og land­brugs­jord. KKL-JNF er ansvar­lig for fysisk imple­men­te­ring af arbej­de og pro­jek­ter på ste­det, men for at det lyk­kes, skal det have nært sam­ar­bej­de med landbruget.

Foto­graf: Ari­el Ben Zeev

Det var en nat, som Avig­dor Kal­fa aldrig vil glem­me. En anspændt stem­me for­tal­te ham i tele­fo­nen om en omfat­ten­de ero­sion i Gerar Stream-kana­len i Be’e­ri-sko­ven, et områ­de der blev brugt til mili­tær træning.

“Jeg blev meget bekym­ret, for hvis hæren vil­le plan­læg­ge at sen­de mili­tæ­re køre­tø­jer ind i områ­det, kun­ne det ende med en kata­stro­fe. Jeg rin­ge­de til KKL-JNF, jeg rin­ge­de til lede­ren af regionrå­det, jeg sør­ge­de for at infor­me­re hæren. Der kom straks svar: Områ­det skul­le luk­kes. Og så snart det var muligt, gik de ind for at ord­ne det. ”

[Læs mere]