KKL-JNF og de blinde i Israel

I anled­ning af Blin­de-dagen, der fin­der sted den 6. juni, har KKL-JNF udmeldt pro­jekt­for­slag til støt­te for blin­de i Israel.

Her­man og Pau­la Marks Foun­da­tion, der har som for­mål at støt­te soci­a­le og kul­tu­rel­le pro­jek­ter i Isra­el, admi­ni­stre­res af KKL-JNF. I over­ens­stem­mel­se med en beslut­ning truf­fet af stif­tel­sens besty­rel­se, vil der bli­ve for­delt et beløb på op til 500.000 she­kel til for­del for pro­jek­ter, der skal bidra­ge til lin­dring af iso­la­tio­nen af unge og ældre blin­de og des­u­den til at yde til­skud til blin­de kunst­ne­re og til­de­ling af sti­pen­di­er til blin­de studerende.

[Læs mere]