Testamenter

Gaver med skat­te­fradrag op til 14.500 kr.
Alle gaver og dona­tio­ner til KKL på beløb over 500 kr. er fradrags­be­ret­ti­get. Det mak­si­ma­le fradrag for 2011 er 14.500 kr. KKL skal ind­b­ret­te navn og per­son­num­mer til SKAT. Gaver­ne vil auto­ma­tisk frem­gå af års­op­gø­rel­sen, fra­truk­ket bund­fradra­get på 500 kr., Det giver mulig­hed for at sam­men­lig­ne det anfør­te beløb med kvit­te­rin­ger for de gaver man har givet.

Fle­re oplys­nin­ger på www.skat.dk

Arv anven­des ubeskåret
KKLs arbej­de er afhæn­gig af de bidrag, vi får fra vores med­lem­mer i form af kon­tin­gen­ter, ind­sam­lin­ger, samt gaver i form af dona­tio­ner og arv. Som statsa­n­er­kendt vel­gø­ren­de for­e­ning, skal KKL ikke beta­le gave- eller boaf­gift og arve­be­løb går der­for ube­skå­ret til KKLs pro­jek­ter i Israel.

Kon­takt os her for at høre mere om mulig­he­der­ne for at testa­men­te­re til KKL.