Udsigtstårne skal forebygge skovbrande

Fra 40 udsigtstår­ne rundt omkring i Isra­el, er vag­ter med til at over­vå­ge, fore­byg­ge og for­hin­dre spred­nin­gen af øde­læg­gen­de sko­v­bran­de. Som det sidst er set ved de kata­stro­fa­le øde­læg­gel­ser på Car­mel­b­jer­get, i decem­ber 2010, skal der ikke man­ge ube­mær­ke­de øje­blik­ke til, før ilden tager fat.

En kro­ne til fore­byg­gel­se, er mere værd en 100 kr. til hel­bre­del­se. Med den­ne sand­hed, sam­ler KKL­dan­mark i fæl­les­skab med vores nor­di­ske kol­le­ga­er pen­ge ind til et brandtårn ved kib­butz Be’eri, 30 km nord­vest for Be’er She­va. På en bak­ke­top, 90 meter over havet, kan man fra det 18 meter høje tårn se 10 km udover sko­ve af nåle­træ­er og euca­lup­tus. Om som­me­ren og i efter­å­ret, når tem­pe­ra­tu­ren er høj og vin­den blæ­ser tør, når de vil­de blom­ster er vis­net og bjer­ge­ne er dæk­ket af gult og tørt græs, kan ilden star­te plud­se­lig og være svær at kontrollere.

KKL fore­byg­ger og for­hin­drer sko­v­bran­de ved at opda­ge dem i tide. Det er en af de mest effek­ti­ve meto­der, og fore­lø­big har de 40 brandtår­ne, der er spredt rundt i lan­det, stop­pet man­ge af de bran­de, der har tru­et med at løbe løbsk. Men også fore­byg­gel­se; som at anlæg­ge veje, brandsti­er og advar­sels­sy­ste­mer, fjer­ne fæl­de­de træ­er og orga­ni­se­re uddan­nel­se, er med til at brem­se ilden.

Sko­v­bran­de kan øde­læg­ge tusind­vis af hektar skov, som det har taget gene­ra­tio­ner at plan­te og vok­se til. Ved at done­re pen­ge til fær­dig­gø­rel­se, udvi­del­se og ved­li­ge­hol­del­se af brandtår­net i Be’eri, kan man være mere tryg ved, at de man­ge års arbej­de, ikke har være forgæves.

Isra­el har brug for fle­re udsigtstår­ne. Støt det fæl­les nor­di­ske pro­jekt med at rej­se fle­re brandtår­ne i og omkring de isra­el­ske sko­ve. Kon­takt os for at få til­sendt et giro­kort, eller benyt den elek­tro­ni­ske beta­ling i høj­re og skriv ‘brandtårn’ i kom­men­tar­fel­tet. Tak for hjælpen.

Læs mere om Car­mel bran­de­ne her.