KKL-JNFs brandmænd i frontlinjen

Under Ope­ra­tion Guar­di­an of the Walls arbej­de­de ca. 300 KKL-JNF-brand­mænd døg­net rundt for at bekæm­pe bran­de for­år­sa­get af raket­ter og brand­bom­ber, der blev affy­ret fra Gaza­stri­ben. I krigs­tid — og også når man bekæm­per sæson­be­stem­te sko­v­bran­de — er det deres job at beskyt­te og gen­dan­ne Isra­els grøn­ne områ­der til gavn for men­ne­sker og miljøet.

[Læs mere]

Vand til Israel

Isra­el har tre vand­kil­der: Lake Kin­ne­ret, Moun­tain Aqui­fer og Coastal Aqui­fer. Isra­el har også KKL-JNF. KKL-JNF sam­ler vand, drå­be for drå­be, fra Negev- og Galilea-over­svøm­mel­ser og fra spil­de­vands­rens­nings­an­læg over hele lan­det for at beri­ge Isra­els van­dø­ko­no­mi med i alt 260 mil­li­o­ner kubikmeter.

[Læs mere]

Golani Planteskole vender ’tilbage til rødderne’

”I dag ved vi næsten alt om hvert træ, vi pro­du­ce­rer. Vi ved, hvor­når og hvor den blev hen­tet, hvor­når og hvor­dan den blev spi­ret, og dens kom­plet­te kunstvan­dings­hi­sto­rie. Det hele fin­des på com­pu­te­ren, og intet over­la­des til til­fæl­dig­he­der­ne. ” — Hiruy Ama­re, direk­tør, KKL-JNF Gola­ni Planteskole.

Hiruy Ama­re, direk­tør for KKL-JNF Gola­ni Plan­tesko­le — Pho­to: Den­nis Zinn, KKL-JNF Pho­to Archive

[Læs mere]

Samtale med Isaac Bachman

For­man­den for KKL-JNF i Sve­ri­ge har haft en sam­ta­le med Isaac Bach­man, den tid­li­ge­re isra­el­ske ambas­sa­dør i Sve­ri­ge. Han beklæd­te posten i 5 år og hav­de under­vejs for­skel­li­ge udfor­drin­ger i rela­tio­ner­ne til den sven­ske rege­ring. Inter­viewet blev opta­get den sid­ste uge af febru­ar, lige før cor­o­na-virus­sen kom over os.

[Se andre film i KKL-JNF Sve­ri­ges YouTube-kanal]

Løbeild raserer skove i Israel

Løbeild for­år­sa­get af ekstrem hedebøl­ge mel­lem 9. og 11. okto­ber har øde­lagt hund­re­der af hektar natur­li­ge og plan­te­de skov­om­rå­der i det nord­li­ge og cen­tra­le Israel.

(Pho­to: Gil Atz­mon, KKL-JNF Pho­to Archive)

Efter man­ge timers udmat­ten­de ind­sats, har brand­folk fra både KKL-JNF og den natio­na­le brand- og red­ning­s­tje­ne­ste få ilden under kontrol.

Den stør­ste brand, der er ople­vet i Ned­re Galilea i årti­er, har hær­get de øst­li­ge skrå­nin­ger ved Naza­reth og tvun­get 5.000 bebo­e­re i nær­he­den til at evaku­e­re. Bran­den har sam­ti­dig øde­lagt 1.000 hektar af Beit Keshet-sko­ven, som er en en vig­tig øko­lo­gisk kor­ri­dor for lokal flora og fau­na. Over 210.000 træ­er inklu­si­ve uer­stat­te­li­ge gam­le Tabor-ege­træ­er er gået tabt. Seg­men­ter af de iko­ni­ske Isra­el Natio­nal Trail, Gospel Trail og andre popu­læ­re turist­ste­der er sam­ti­dig gjort util­gæn­ge­li­ge for besø­gen­de ind­til videre.

[Læs mere]

STØT gen­plant­ning af de øde­lag­te skovområder

Ballonterror i Israels sydlige skove

“Ska­den er stor … meget stør­re end vi kan se”.

Pho­to: Yos­si Ifer­gan, KKL-JNF Pho­to Archive

Fra KANs nyheds­dæk­ning: KKL-JNFs Gil Siaki rede­gør for omfan­get af den øko­lo­gi­ske ska­de på de syd­li­ge isra­el­ske sko­ve, som er ble­vet påført af bal­lon­bår­ne brand­bom­ber fra Gaza-striben.

Hvor­dan har den sene­ste omgang af luftbår­ne bran­dan­greb påvir­ket sko­ve­ne om græn­sen til Gaza og hvil­ke skridt tager KKL-JNF for at mind­ske ska­den, nu og i fremtiden?

Gil Siaki, direk­tør for sko­v­drift i KKL-JNFs syd­li­ge region, taler med Nao­mi Segal fra den engelsk­spro­ge­de nyheds­dæk­ning på KAN, Isra­els stats­li­ge radiostation.

[Lyt til Gil Siakis rede­gø­rel­se – 7 min. 23 sek.]

Grønne siddeområder ved hospitaler

KKL-JNF byg­ger sid­de­om­rå­der ved hospi­ta­ler med COVID-19-afdelinger.

Omkring 24 hospi­ta­ler vil få gavn af den­ne ind­sats. Sid­de­om­rå­der­ne vil gøre det muligt for sund­heds­per­so­na­le og patien­ter at tage en pau­se fra de dag­li­ge cor­o­navirus-udfor­drin­ger – under over­hol­del­se af sik­ker­heds-ret­nings­linjer­ne omkring COVID-19.

[Læs mere]