KKL-JNF sikrer en bæredygtig fremtid for Israel

KKL-JNF blev etab­le­ret i 1901 som en af ver­dens æld­ste og mest betyd­nings­ful­de orga­ni­sa­tio­ner inden for mil­jø­be­skyt­tel­se og bære­dyg­tig udvikling.

På man­dat fra rege­rin­gen fun­ge­rer KKL-JNF som Isra­els natio­na­le sko­v­for­valt­ning og lan­d­ud­vik­lings-myn­dig­hed. I den­ne egen­skab for­val­tes 120.000 hektar sko­ve — her­un­der til­plan­te­de are­a­ler — og åbne områ­der. Sam­ti­dig bli­ver der taget ini­ti­a­tiv til og gen­nem­ført tal­ri­ge natio­na­le lan­d­ud­vik­lings-pro­jek­ter som udvi­der livskva­li­te­ten for alle lan­dets indbyggere.

[Læs mere]

KKL-JNF på COP26 i Glasgow

KKL-JNF fort­sæt­ter sit arbej­de med at for­hol­de sig til og at imø­de­gå kli­maæn­drin­ger og giver der­for udtryk for sine hold­nin­ger til det­te vig­ti­ge spørgs­mål. Den 10. novem­ber 2021 delt­og KK-JNF-repræ­sen­tan­ter, Dr. Dor­on Mar­kel og Dr. Gilad Ostro­v­sky, i en fæl­les ses­sion for KKL-JNF og Mini­ste­ri­et for Mil­jø­be­skyt­tel­se ved UNFCCC COP26 i Glasgow.

[Læs mere]

Agamon Wildlife Rehabilitation Center

Aga­mon Wild­li­fe Reha­bi­li­ta­tion Cen­ter i Hula Lake Park er den ene­ste vildt­kli­nik i det nord­li­ge Isra­el, og lan­dets ene­ste dyrelivsrehabiliteringscenter.

At hele en ørns bræk­ke­de vin­ge, hjæl­pe en sortvin­get kite med at gen­læ­re jagt­fær­dig­he­der, ope­re­re på en sten­mår, fodre en for­æl­d­re­løs ugle: Bare end­nu en dag på KKL-JNF’s Aga­mon Wild­li­fe Reha­bi­li­ta­tion Center.

[Læs mere]

Visdommen ved at give slip

Den syvåri­ge cyklus er ful­dendt igen. Oprin­del­sen af Rosh Has­ha­na 5782, sep­tem­ber 2021, vil Isra­el end­nu en gang obser­ve­re et år med Shmi­ta; et år med at give slip (fra det hebra­i­ske udsagnsord lis­h­mot) og und­la­de at arbej­de med jorden.

[Læs mere]

Løbeild i Jerusalem Hills

Sent i går efter­mid­dag — 15. august — opstod der brand i nær­he­den af Beit Meir i Jerus­a­lem Hills. Det var­me vejr og stær­ke vin­de fik ilden til at spre­de sig hur­tigt og tru­e­de også andre nær­lig­gen­de byer. Tusin­der af bebo­e­re blev evaku­e­ret fra deres hjem i Beit Meir, Sho­e­va, Sho­resh, Ksa­lon, Ramat Razi­el og Givat Ye’arim.

KKL-JNF brand­sluk­nings­hold arbej­de­de sam­men med brand- og red­ning­s­tje­ne­ste­per­so­na­le hele nat­ten for at bekæm­pe flam­mer­ne. Efter­hån­den som nat­ten gik på, ophør­te vin­den, og tem­pe­ra­tu­rer­ne blev grad­vist afkø­let, hvil­ket gjor­de det muligt for hol­de­ne at brem­se bran­dens spred­ning. Yder­li­ge­re KKL-JNF-hold ankom i de tid­li­ge mor­gen­ti­mer for at give for­stærk­ning og hjæl­pe med at for­hin­dre mulig­he­den for for­ny­et brand i de var­me­re timer på dagen.

Se video opta­get af KKL-folk på stedet

Læs mere KKL-JNFs ind­sats mod løbeilden

Beit Shemesh — Et hjem du ikke vil forlade

Foto­graf: Avi­tal Cooper-Cohen

I Beit She­mesh bor ultra­or­to­dok­se, natio­nal­re­li­gi­øse og seku­læ­re men­ne­sker side om side. Man­ge af dens anden gene­ra­tions bebo­e­re væl­ger at bli­ve tak­ket være følel­sen af var­me og fami­lie i byen. En lege­plads, som KKL-JNF opret­ter i Oli­ven-dalen, vil under­støt­te den­ne situ­a­tion ved at tje­ne alle lige meget.

[Læs mere]

På tide at Mellemøsten samarbejder om klimaforandring og skovrejsning

Udta­lel­se fra Nave Sha­char, KKL-JNF admi­ni­stre­ren­de direk­tør for den isra­el­ske pavil­lon på Expo 2020 Dub­ai, som oprin­de­ligt offent­lig­gjort på Al Ara­biya News. 

Yatir-sko­ven i Negev-regio­nen — Foto­graf: Yoav Devir for KKL-JNF

Glo­bal opvarm­ning, ver­denskri­ge, fat­tig­dom, sult og øko­no­misk pola­ri­se­ring har fået os til at tæn­ke over, hvor­dan ver­den vil se ud i 2030. Mens rege­rin­ger i hele Mel­le­mø­sten har taget sto­re frem­skridt med at bekæm­pe kli­ma­for­an­drin­ger, er det tid for regio­nen at mødes til gavn for alle invol­ve­re­de lan­de og virksomheder.

[Læs mere]

Samarbejde bevarer skov og landbrugsjord

Kam­pen mod destruk­ti­ve jor­dero­sions­pro­ces­ser er et vig­tigt pro­jekt, der beva­rer både skov og land­brugs­jord. KKL-JNF er ansvar­lig for fysisk imple­men­te­ring af arbej­de og pro­jek­ter på ste­det, men for at det lyk­kes, skal det have nært sam­ar­bej­de med landbruget.

Foto­graf: Ari­el Ben Zeev

Det var en nat, som Avig­dor Kal­fa aldrig vil glem­me. En anspændt stem­me for­tal­te ham i tele­fo­nen om en omfat­ten­de ero­sion i Gerar Stream-kana­len i Be’e­ri-sko­ven, et områ­de der blev brugt til mili­tær træning.

“Jeg blev meget bekym­ret, for hvis hæren vil­le plan­læg­ge at sen­de mili­tæ­re køre­tø­jer ind i områ­det, kun­ne det ende med en kata­stro­fe. Jeg rin­ge­de til KKL-JNF, jeg rin­ge­de til lede­ren af regionrå­det, jeg sør­ge­de for at infor­me­re hæren. Der kom straks svar: Områ­det skul­le luk­kes. Og så snart det var muligt, gik de ind for at ord­ne det. ”

[Læs mere]

Kampen om Moder Jord

Kli­ma­kri­sen er over os, og prog­no­ser­ne for frem­ti­den er dystre. Hvis vi ikke tager alvor­li­ge skridt nu for at redu­ce­re driv­hus­ud­s­lip, vil vores børn og bør­ne­børn lide. Til ære for Ver­dens Mil­jø­dag, der blev fejret den 5. juni, for­tæl­ler Dr. Dor­on Mar­kel, leden­de for­sker i KKL-JNF, om Isra­els hold­ning til at hånd­te­re kli­ma­kri­sen, om de mil­jø­mæs­si­ge udfor­drin­ger, som lan­det står over for, og om dets resul­ta­ter også.

Forvandling af ørken til grønt og blomstrende område

I en læn­ge­re årræk­ke ind­til det sene­ste årti er Ara­va ble­vet betrag­tet som et gud­s­for­ladt out­ba­ck. En per­son, en leder med en vision, der gik sam­men med KKL-JNF, brag­te sne­se­vis af nye fami­li­er til Mos­hav Hatze­va og andre Cen­tral Ara­va-sam­fund. I dag vil både vete­ra­nen og de nyan­kom­ne nyde en ny sam­fund­s­park med ind­by­den­de faciliteter.

Cre­dit to the pho­to­grap­her: Pho­to above: Yos­si Alo­ni, Maa­riv; Below, From the Adam V’A­da­ma – HaS­ho­mer HeHa­dash” website

Én per­son med beslut­som­hed kan flyt­te bjer­ge. Dr. Eyal Blum opgav en kar­ri­e­re inden for viden­skab efter at have beslut­tet at fore­ta­ge sto­re ændrin­ger i regio­nen og til­træk­ke hund­re­der af nye bebo­e­re til Ara­va-sam­fund. I løbet af sine syv år som leder af Cen­tral Ara­va Regio­nal Coun­cil (2013–2020) lyk­ke­des det Blum at opfyl­de sin vision om at ska­be vækst i det ene lokal­sam­fund efter det andet.

[Læs mere]