En forsinket Chanukah-hilsen

Kære ven og med­lem af KKL-JNF Danmark. 

Så er det end­nu en gang nået til det tids­punkt på året, hvor høj­ti­der­ne kol­li­de­rer. Julen kan dog ikke over­dø­ve Cha­nukah. Mirak­let er abso­lut værd at ’var­me’ sig på i en kold tid, hvor cor­o­na sta­dig er en pla­ge og hvor vi alle er under­lagt restrik­tio­ner og anbe­fa­lin­ger om for­sig­tig og hen­syns­fuld adfærd. 

I KKL-JNF Dan­mark ser vi frem til 2022 med håb om glæ­de og tryg­hed for dig, din fami­lie og dine ven­ner – og med håb om, at KKL-JNFs natur‑, vand- og mil­jø-akti­vi­te­ter fort­sat vil glæ­de og gav­ne men­ne­sker, både i og uden for Israel. 

Selv om Cha­nukah er over­stå­et, så håber vi, at du/I har haft en god Cha­nukah og håber også, at den fore­stå­en jul kan brin­ge glæde. 

Med ven­lig hil­sen 
Car­sten Skov 
For­mand for KKL-JNF Danmark 

KKL er sand­syn­lig­vis ver­dens æld­ste mil­jøor­ga­ni­sa­tion
Alle­re­de i 1901 begynd­te KKL at sam­le pen­ge ind blandt jøder over hele ver­den for at kun­ne opkø­be jord og plan­te euka­lyp­tu­stræ­er i Palæsti­na. Områ­det var den­gang præ­get af tør­ke og sum­pe, og euka­lyp­tu­stræ­er­ne hjalp både med at dræ­ne og gøre lan­det fro­digt og grønt igen. Det blev en tra­di­tion at done­re et træ for hvert nyfødt barn — et ceder­træ for en dreng og en cypres eller et fyr­re­træ for en pige. I dag etab­le­rer KKL bl.a. van­d­re­ser­voi­rer, ind­sam­ler regn­vand, afsal­ter havvand og ren­ser spil­de­vand for at redu­ce­re for­bru­get af grund­vand i hus­hold­ning og indu­stri, og ikke mindst i land­bru­get. I dag kom­mer over 80% af al vand­for­brug i Isra­els land­brug ikke fra grundvand.

KKL har i dag et ver­den­s­oms­pæn­den­de net­værk af for­ske­re, der hjæl­per hin­an­den på tværs af poli­ti­ske uove­r­ens­stem­mel­ser. Ønsket om at gøre noget for sam­men at red­de ver­den til­si­de­sæt­ter poli­tik. Bl.a. hjæl­per for­ske­re lan­de, som har sam­me kli­ma­mæs­si­ge udfor­drin­ger som Isra­el, fx Fili­pi­ner­ne og Rwanda.

Øko­lo­gi er ikke nye begre­ber i jøde­dom­men. Alle­re­de i bibe­len fin­des der man­ge eksemp­ler på, hvor­dan både Gud og men­ne­sker ønsker, at der skal pas­ses på natu­ren. Og der er reg­ler for men­ne­skers adfærd over­for alt levende.

I Ska­bel­ses­be­ret­nin­gen, hvor det beskri­ves, hvor­dan Gud i løbet af syv dage ska­ber ver­den, begyn­der det hele med lyset. Så føl­ger him­len, jor­den og have­ne. De næste dage ska­bes frø, urter, træ­er, solen, månen og stjer­ner­ne. På den fjer­de dag myl­drer leven­de væs­ner frem på jor­den, fisk vrim­ler i van­det og fug­le svæ­ver under him­lens hvæl­ving. Fem­te dag kom­mer de vil­de dyr, kvæg og ”alle arter af jor­dens kryb”. Hver aften ser Gud på sit værk, og siger til sig selv, at ”det er godt”.

Ende­lig den sjet­te dag er turen kom­met til men­ne­sket. Gud vel­sig­ner og befa­ler men­ne­ske­ne, at de skal gøre sig til Her­re over jor­den og her­ske over alle andre leven­de væse­ner. Og uan­set vores for­hold til, og for­tolk­ning af, bib­lens ord, så er det sådan, det er i dag: men­ne­ske­ne har mag­ten over jor­den og alt, hvad der leven­de. Spørgs­må­let er, hvor godt vi hånd­te­rer det.  I jøde­dom­men fin­des en ræk­ke reg­ler og tra­di­tio­ner, der skal hjæl­pe men­ne­ske­ne med at huske, at med mag­ten føl­ger et ansvar for alt det leven­de, vi har kon­trol over.  Tid­li­ge­re over­rab­bi­ner Bent Mel­chi­or for­tol­ke­de udtryk­ket ”her­ske” med at ”pas­se på”.

I ska­bel­ses­be­ret­nin­gen er der end­nu en dag: den syven­de, som beskri­ves som Guds hvi­le­dag — Shab­bat. Hvi­le­da­gen gæl­der også for men­ne­sker, alle deres hus­dyr og for jor­den. I Tred­je Mose­bog, præ­ci­se­res det, at når det jødi­ske folk efter 40 års van­dring i ørke­nen kom­mer til Isra­els land, skal de dyr­ke mar­ker­ne i seks år, men hvert syven­de år skal jor­den hol­de fuld­stæn­dig hvile.

”I seks år skal du til­så din mark, og i seks år skal du beskæ­re din vin­gård, og du skal ind­sam­le lan­dets afgrø­de. Men i det syven­de år skal lan­det have en fuld­stæn­dig hvi­le, en sab­bat for Herren”.

Det er en moder­ne øko­lo­gisk tan­ke­gang, der har en kil­de i en urgam­mel bibelsk tekst.
Blandt reli­gi­øse jøder tages for­bud­det mod arbej­de alvor­ligt, både for men­ne­sker, dyr og jord. I Isra­el læg­ges man­ge mar­ker brak hvert syven­de år, for at jor­den kan hvi­le og hele og bli­ve klar til nye seks år, hvor der skal pro­du­ce­res afgrøder.

Det kal­des Shmi­ta. I løbet af det­te år må der hver­ken plø­jes, sås, beskæ­res eller høstes. Der må ger­ne van­des, gødes, klip­pes og sprøjtes – men kun for at jor­den ikke skal lide i løbet af året. Frug­ter og andre afgrø­der, der gror af sig selv, må ger­ne pluk­kes og spi­ses.
For­di love­ne blev for­tol­ket til ude­luk­ken­de at ved­rø­re Isra­els land, var de ikke et stort jødisk fokus i de næsten 2.000 år, hvor få jøder boe­de i Isra­el. Da jøder begynd­te at ven­de til­ba­ge til Isra­el i stort tal, i slut­nin­gen af det 19. og begyn­del­sen af det 20. århund­re­de, skab­te Shmi­ta nog­le væsent­li­ge for­hin­drin­ger og spørgs­mål for de tid­li­ge sam­fund i Isra­el, idet han på den ene side for­søg­te at hol­de sig tro mod lan­dets gam­le lov, og på den anden side at opfyl­de de nød­ven­di­ge betin­gel­ser for kom­fort, de hav­de væn­net sig til i moder­ne euro­pæ­i­ske land­brugs- og øko­no­mi­ske systemer.

Rab­bi­ner­ne har i vor tid for­tol­ket love­ne, såle­des at de kan efter­le­ves også i det moder­ne sam­fund.  For KKL´s ved­kom­men­de vil det gæl­de at i inde­væ­ren­de jødi­ske år vil man ikke plan­te nye træ­er, men man vil plan­te træ­er­ne når det­te år er afslut­tet. Hvis man vil støt­te KKL’s arbej­de og ikke i inde­væ­ren­de år plan­te træ­er vil man kun­ne yde sit bidrag til KKL ved blandt andet at ind­be­ta­le pen­ge til vores kon­to i Arbej­der­nes Lands­bank: 5301 – 0277421.

Bent Lex­ner
Med­lem af bestyrelsen

KKL-JNF sikrer en bæredygtig fremtid for Israel

KKL-JNF blev etab­le­ret i 1901 som en af ver­dens æld­ste og mest betyd­nings­ful­de orga­ni­sa­tio­ner inden for mil­jø­be­skyt­tel­se og bære­dyg­tig udvikling.

På man­dat fra rege­rin­gen fun­ge­rer KKL-JNF som Isra­els natio­na­le sko­v­for­valt­ning og lan­d­ud­vik­lings-myn­dig­hed. I den­ne egen­skab for­val­tes 120.000 hektar sko­ve — her­un­der til­plan­te­de are­a­ler — og åbne områ­der. Sam­ti­dig bli­ver der taget ini­ti­a­tiv til og gen­nem­ført tal­ri­ge natio­na­le lan­d­ud­vik­lings-pro­jek­ter som udvi­der livskva­li­te­ten for alle lan­dets indbyggere.

[Læs mere]

KKL-JNF på COP26 i Glasgow

KKL-JNF fort­sæt­ter sit arbej­de med at for­hol­de sig til og at imø­de­gå kli­maæn­drin­ger og giver der­for udtryk for sine hold­nin­ger til det­te vig­ti­ge spørgs­mål. Den 10. novem­ber 2021 delt­og KK-JNF-repræ­sen­tan­ter, Dr. Dor­on Mar­kel og Dr. Gilad Ostro­v­sky, i en fæl­les ses­sion for KKL-JNF og Mini­ste­ri­et for Mil­jø­be­skyt­tel­se ved UNFCCC COP26 i Glasgow.

[Læs mere]

Agamon Wildlife Rehabilitation Center

Aga­mon Wild­li­fe Reha­bi­li­ta­tion Cen­ter i Hula Lake Park er den ene­ste vildt­kli­nik i det nord­li­ge Isra­el, og lan­dets ene­ste dyrelivsrehabiliteringscenter.

At hele en ørns bræk­ke­de vin­ge, hjæl­pe en sortvin­get kite med at gen­læ­re jagt­fær­dig­he­der, ope­re­re på en sten­mår, fodre en for­æl­d­re­løs ugle: Bare end­nu en dag på KKL-JNF’s Aga­mon Wild­li­fe Reha­bi­li­ta­tion Center.

[Læs mere]

Visdommen ved at give slip

Den syvåri­ge cyklus er ful­dendt igen. Oprin­del­sen af Rosh Has­ha­na 5782, sep­tem­ber 2021, vil Isra­el end­nu en gang obser­ve­re et år med Shmi­ta; et år med at give slip (fra det hebra­i­ske udsagnsord lis­h­mot) og und­la­de at arbej­de med jorden.

[Læs mere]

Løbeild i Jerusalem Hills

Sent i går efter­mid­dag — 15. august — opstod der brand i nær­he­den af Beit Meir i Jerus­a­lem Hills. Det var­me vejr og stær­ke vin­de fik ilden til at spre­de sig hur­tigt og tru­e­de også andre nær­lig­gen­de byer. Tusin­der af bebo­e­re blev evaku­e­ret fra deres hjem i Beit Meir, Sho­e­va, Sho­resh, Ksa­lon, Ramat Razi­el og Givat Ye’arim.

KKL-JNF brand­sluk­nings­hold arbej­de­de sam­men med brand- og red­ning­s­tje­ne­ste­per­so­na­le hele nat­ten for at bekæm­pe flam­mer­ne. Efter­hån­den som nat­ten gik på, ophør­te vin­den, og tem­pe­ra­tu­rer­ne blev grad­vist afkø­let, hvil­ket gjor­de det muligt for hol­de­ne at brem­se bran­dens spred­ning. Yder­li­ge­re KKL-JNF-hold ankom i de tid­li­ge mor­gen­ti­mer for at give for­stærk­ning og hjæl­pe med at for­hin­dre mulig­he­den for for­ny­et brand i de var­me­re timer på dagen.

Se video opta­get af KKL-folk på stedet

Læs mere KKL-JNFs ind­sats mod løbeilden

På tide at Mellemøsten samarbejder om klimaforandring og skovrejsning

Udta­lel­se fra Nave Sha­char, KKL-JNF admi­ni­stre­ren­de direk­tør for den isra­el­ske pavil­lon på Expo 2020 Dub­ai, som oprin­de­ligt offent­lig­gjort på Al Ara­biya News. 

Yatir-sko­ven i Negev-regio­nen — Foto­graf: Yoav Devir for KKL-JNF

Glo­bal opvarm­ning, ver­denskri­ge, fat­tig­dom, sult og øko­no­misk pola­ri­se­ring har fået os til at tæn­ke over, hvor­dan ver­den vil se ud i 2030. Mens rege­rin­ger i hele Mel­le­mø­sten har taget sto­re frem­skridt med at bekæm­pe kli­ma­for­an­drin­ger, er det tid for regio­nen at mødes til gavn for alle invol­ve­re­de lan­de og virksomheder.

[Læs mere]

Kampen om Moder Jord

Kli­ma­kri­sen er over os, og prog­no­ser­ne for frem­ti­den er dystre. Hvis vi ikke tager alvor­li­ge skridt nu for at redu­ce­re driv­hus­ud­s­lip, vil vores børn og bør­ne­børn lide. Til ære for Ver­dens Mil­jø­dag, der blev fejret den 5. juni, for­tæl­ler Dr. Dor­on Mar­kel, leden­de for­sker i KKL-JNF, om Isra­els hold­ning til at hånd­te­re kli­ma­kri­sen, om de mil­jø­mæs­si­ge udfor­drin­ger, som lan­det står over for, og om dets resul­ta­ter også.

KKL-JNFs brandmænd i frontlinjen

Under Ope­ra­tion Guar­di­an of the Walls arbej­de­de ca. 300 KKL-JNF-brand­mænd døg­net rundt for at bekæm­pe bran­de for­år­sa­get af raket­ter og brand­bom­ber, der blev affy­ret fra Gaza­stri­ben. I krigs­tid — og også når man bekæm­per sæson­be­stem­te sko­v­bran­de — er det deres job at beskyt­te og gen­dan­ne Isra­els grøn­ne områ­der til gavn for men­ne­sker og miljøet.

[Læs mere]

KKL-JNF og de blinde i Israel

I anled­ning af Blin­de-dagen, der fin­der sted den 6. juni, har KKL-JNF udmeldt pro­jekt­for­slag til støt­te for blin­de i Israel.

Her­man og Pau­la Marks Foun­da­tion, der har som for­mål at støt­te soci­a­le og kul­tu­rel­le pro­jek­ter i Isra­el, admi­ni­stre­res af KKL-JNF. I over­ens­stem­mel­se med en beslut­ning truf­fet af stif­tel­sens besty­rel­se, vil der bli­ve for­delt et beløb på op til 500.000 she­kel til for­del for pro­jek­ter, der skal bidra­ge til lin­dring af iso­la­tio­nen af unge og ældre blin­de og des­u­den til at yde til­skud til blin­de kunst­ne­re og til­de­ling af sti­pen­di­er til blin­de studerende.

[Læs mere]