Du kan være med til at dyrke fisk i ørkenen

Ørken og dam­brug hæn­ger ikke umid­del­bart sam­men, men det er en kom­bi­na­tion, som tje­ner man­ge formål. 

Dam­bru­ge­ne dri­ves af de omkring­lig­gen­de kib­butzer og land­brug. Hvert enkelt dam­brug avler mere end 15000 fisk af gan­gen og bli­ver sam­ti­digt brugt til at dyr­ke spi­se­li­ge kak­tus, alger og saltvand­st­o­ma­ter, som er ble­vet en vig­tig del af Isra­els land­brugs­eks­port. Van­det bli­ver pum­pet op fra fle­re hund­re­de meter under ørke­nens over­fla­de, og bli­ver der­ef­ter ren­set og afsal­tet. Årligt bli­ver 500000 ton gødet vand ledt til­ba­ge ud i ørke­nen til de omkring­lig­gen­de mar­ker og plan­ta­ger via drypvandingssystemer.

Læs resten

Vindmøller bygger bro

Vin­de­ner­gi bidra­ger til fre­de­lig sameksistens.

De mød­tes i ven­te­væ­rel­set på føde­gan­gen på Al-Maks­sad Hospi­tal i Østjerus­a­lem. Muham­mad, en palæsti­næ­sisk inge­ni­ør, der udvik­ler og instal­le­rer små vind­møl­ler til huse­ne i de palæsti­ne­si­ske områ­der, har for­ny­lig ind­gå­et en sjæl­den alli­an­ce. Han er ble­vet part­ner med en isra­elsk inge­ni­ør: Yanir Avital.

De er beg­ge nybag­te fædre og er sam­men i gang med at frem­stil­le og sæl­ge vind­møl­ler i både Isra­el og i de selv­sty­ren­de palæsti­ne­si­ske områ­der. De har ikke en fæl­les kul­tu­rel bag­grund, men de deler en dyb inter­es­se for vin­de­ner­gi og for pro­duk­ter, der kan kom­me deres befolk­nin­ger til gode, både­de øko­nokisk og bære­dyg­tigt. Muham­mad og Yanir ple­jer at hol­de deres for­ret­nings­mø­der i en restau­rant i Beit Jala, en by på Vest­bred­den lige uden for Bet­hle­hem, ca. 70 kilo­me­ter fra Yanir’s hjem i et nybyg­ge­ri nær Nablus.

Over­sat uddrag af arti­kel — af Tamir Elter­man i New York Times 17. juni 2011

Klik her for at læse hele histo­ri­en på New York Times website.

Økologi på tværs af grænserne

I Ara­va regio­nen i Negevør­ke­nen er KKL med til at ska­be frugt­ba­re ram­mer for både det isra­el­ske og jor­dan­ske folk. Der er ble­vet plan­tet skov­om­rå­der og etab­le­ret van­dres­so­voirs og dam­brug, som giver næring til områ­dets mar­ker og plantager.

På få år er Ara­va regio­nen ble­vet den stør­ste bidrag­sy­der til Isra­els ekport af frugt og grønt. Al land­brug bli­ver dre­vet af land­mæn­de­ne på beg­ge sider af græn­sen. Det har skabt arbejds­plad­ser og sik­rer, at Ara­vas udvik­ling fortsætter.

Du kan være med til at ska­be mulig­he­der for bære­dyg­tig udvik­ling i mel­le­mø­sten ved at støt­te KKL’s arbej­de her.