Fremad mod Israel 2040

Grund­ste­nen, der er lagt for KKL-JNF Zemach-Kin­ne­ret Innova­tion and High Tech Park, er en betyd­nings­fuld milepæl i KKL-JNFs 2040-plan, som sig­ter mod at trans­for­me­re under­ud­vik­le­de områ­der i Negev- og Galilæa-regio­ner­ne til Isra­els næste Sili­con Wadi.

Isra­el Perez, KKL-JNF

Under stor fest­lig­hol­del­se den 23. juni lag­de KKL-JNF og Zemach Group grund­ste­nen til KKL-JNF Zemach-Kin­ne­ret Innova­tion and High Tech Park i Galilæa. Cen­tret kom­mer til at fun­ge­re som tek­no­lo­gi-inku­ba­tor og videns­ba­se for det nord­li­ge Isra­el. Cen­tret vil frem­me aka­de­misk spe­ci­a­li­se­ring, forsk­ning og innova­tion inden for agro-tech, food-tech og vand og det vil beskæf­ti­ge omkring 10.000 med­ar­bej­de­re i vel­løn­ne­de, højt­kva­li­fi­ce­re­de jobs som en del af ker­ne­ar­bejds­styr­ken. Cen­tret vil til­træk­ke uden­land­ske virk­som­he­der og inve­sto­rer, der træk­ker frem­gang og udvik­ling med sig til det nord­li­ge Isra­el. Den high tech-park, der nu er på vej med en inve­ste­ring på 50 mil­li­o­ner NIS, er en inte­gre­ret del af KKL-JNFs Isra­el 2040-vision om at trans­for­me­re de under­ud­vik­le­de Negev- og Galilæa-regio­ner til Isra­els næste vækstmotor.

[Læs mere]

Bæredygtighed — Et gennemgående tema i KKL-JNFs arbejde

I mere end 100 år har KKL-JNF arbej­det for en bære­dyg­tig frem­tid for Isra­el. KKL-JNF arbej­der for at frem­me FNs 2030-dags­or­den for bære­dyg­tig udvik­ling gen­nem nye pro­gram­mer og akti­vi­te­ter og for at nå de opsat­te mål for bære­dyg­tig udvik­ling, her­un­der rent vand og sani­tet, ener­gi til over­kom­me­li­ge pri­ser samt bære­dyg­ti­ge byer og lokalsamfund.

Bære­dyg­tig­hed er en gen­nem­gå­en­de over­skrift for KKL-JNFs arbej­de i Isra­el og i sam­ar­bej­det med orga­ni­sa­tio­nens part­ne­re rundt om i ver­den, her­un­der i Danmark.

KKL-JNF beret­ter såle­des i en ny fol­der, hvor­dan bære­dyg­tig­hed går igen i arbej­det med at sik­re Isra­els naturre­s­sour­cer og med at sik­re sam­spil mel­lem det men­ne­ske­li­ge fæl­les­skab og bæredygtigheden.

Du kan læse fol­de­ren her.

Fra losseplads til legeplads

KKL-JNF vil for­vand­le en los­se­plads til en smuk park i nær­he­den af Or Yehu­da. Et sted, hvor der i dag ikke er grøn­ne områder.

”I fem­ten år har områ­dets bebo­e­re ven­tet på, at den­ne park skul­le bli­ve til vir­ke­lig­hed. Og nu sker det ende­lig, med hjælp fra KKL-JNF”.

Arye Haim, Or Yehu­da kom­mu­nes projektleder

I hjer­tet af et længst etab­le­ret bolig­om­rå­de i Or Yehu­da, der med tiden har udvik­let sig til en los­se­plads, er KKL-JNF i gang med at etab­le­re en smuk og fro­dig park udsty­ret med lege­plads­ud­styr og andre rekre­a­ti­ve faciliteter.

Arye Haim, der selv bor i områ­det, siger: ”Før­hen var det­te sted fyldt med skrald og byg­ge­af­fald og hver gang jeg kom for­bi tænk­te jeg for mig selv, at situ­a­tio­nen gan­ske enkelt var uac­cep­ta­bel. Ste­det var ble­vet en torn i øjet hele områ­det og dens bebo­e­re – men nu er jeg over­be­vist om, at vi har fat i noget fantastisk”.

Par­ken vil stræk­ke sig over omkring 6.000 kva­drat­me­ter og vil rum­me gangsti­er, skyg­ge­ful­de bæn­ke og bor­de, cykel­spor, lege­plad­ser, uden­dørs træ­nings­ud­styr og belysning.

Byen Or Yehu­da, der lig­ger i det cen­tra­le Isra­el, har en befolk­ning på omkring 40.000. Den blev grund­lagt i 1949, kort tid efter sta­ten Isra­els grund­læg­gel­se, af immi­gran­ter fra Liby­en og Tyr­ki­et. Først i 1950’erne fun­ge­re­de den som tran­sit­lejr for immi­gran­ter fra Irak, der fik til huse i tel­te og hyt­ter, og i 1955 blev den offi­ci­elt aner­kendt som per­ma­nent bosæt­tel­se. I 1970’erne blev Or Yehu­da hjem­sted for et stort antal immi­gran­ter fra Sov­je­tu­ni­o­nen, og i dag er det en liv­lig, blom­stren­de by. En tred­je­del af ind­byg­ger­ne er børn eller unge.

Jor­dan Stre­et (Rehov HaY­ar­den), hvor par­ken bli­ver pla­ce­ret, er hjem­sted for man­ge af byens oprin­de­li­ge bebo­e­re, som i de sene­re år har fået føl­ge­skab af unge par med børn. Da områ­det ikke har nog­le grøn­ne områ­der, vil den nye park i høj grad bidra­ge til høj­nel­se af livskva­li­te­ten. Der­til kom­mer, at den bli­ver pla­ce­ret op til en grund­sko­le, hvis ele­ver utvivl­s­omt vil glæ­de sig over og dra­ge nyt­te af udfoldelsesmulighederne.

Alex Biba, inge­ni­ør i KKL-JNF for Isra­els cen­tral­re­gion, for­tæl­ler, at gra­ve­ar­bej­det for fun­da­men­tet af par­ken, der blev ind­ledt for omkring 2 måne­der siden, nu er næste bragt til ende, og at par­ken for­ven­tes at stå klar om få måneder.

Det bare områ­de har end­nu ikke cykel­spor, men det for­hin­drer ikke den unge Ben­Mu­a­lem fra køre rundt på sin cykel. ”Mine ven­ner og jeg har ven­tet læn­ge på, at der skul­le være en park her, hvor vi kan mødes, lege, have det sjovt og køre på vores cyk­ler”, for­tæl­ler han.

En anden nabo er ude for at luf­te sin hund, en anden klas­sisk park-akti­vi­tet. Selv om områ­det sta­dig er en byg­ge­plads, er der ikke desto min­dre ingen hin­drin­ger for at løbe, hop­pe og log­re med halen.

”Alle glæ­der sig med længsel til at par­ken står fær­dig, og jeg er ikke i tvivl om, at vi snart vil se den fuld af for­æl­dre, legen­de børn og fod­gæn­ge­re. Alle vil nyde det smuk­ke sted”, kon­klu­de­rer Arye Haim.

Israel 2040 – Negev og Galilæa som vækstmotor

Isra­el 2040 er et natio­nal pro­gram under ledel­se af Keren Kay­e­meth LeI­s­ra­el-Jewish Natio­nal Fund. Pro­gram­met blev for­mu­le­ret for at sæt­te fokus på det sta­digt bre­de­re gab mel­lem cen­tra­le isra­el­ske byom­rå­der og min­dre byer, sær­ligt i Negev-ørke­nen og i Galilæa, og for at styr­ke Israel’s ran­d­om­rå­der. Isra­el 2040 er udvik­let i sam­ar­bej­de med blandt andet ven­ner og part­ne­re ver­den over, den isra­el­ske rege­ring, IDF, den aka­de­mi­ske sek­tor i Isra­el samt både loka­le og inter­na­tio­na­le erhvervsforbindelser.

[Læs mere – Engelsk]

[Gå til pro­gram­mets web­s­i­te – Hebra­isk, engelsk ver­sion kom­mer senere]

[KKL-JNFs nyheds­brev, sep­tem­ber 2019 — Grun­drids af projektet]

[Arti­kel i Jerus­a­lem Post — 10. marts 2020 — Engelsk]

Essensen af JNF

På fjer­de­da­gen af deres besøg, kom dele­ga­tio­nen fra JNF Austra­li­en til Negev, hvor den var vid­ne til livet i det seku­læ­re-reli­gi­øse Sheizaf. Des­u­den ind­vie­de den en ny lege­plads i Nitza­nei Sinai, tæt på græn­sen til Ægyp­ten. Under besø­get fik dele­ga­tio­nen en uven­tet og bit­ter smags­prø­ve på sik­ker­heds-situ­a­tio­nen på græn­sen til Gaza, hvor plan­lag­te besøg på JNF-pro­jek­ter blev aflyst på grund af den eska­le­ren­de vold fra Gaza-striben.

[Læs mere]

Ein Rafa Single Track-cykelruten

Ein Rafa Sing­le Tra­ck er det før­ste spor af sin art, der er ble­vet opbyg­get i part­ner­skab med bebo­e­re i det ara­bi­sk sam­fund, og som sådan udgør det et glim­ren­de eksem­pel på et vel­lyk­ket sam­ar­bej­de, der bidra­ger både til lokal­sam­fun­det og til miljøet.

Spo­ret er etab­le­ret på ini­ti­a­tiv af Ala Bar­hum, for­mand for lands­by­rå­det i Ein Rafa, som sam­men med Gidi Bas­han fra KKL-JNF har inspi­re­ret loka­le bebo­e­re og som bidra­get til at for­an­dre lands­by­ens sel­vop­fat­tel­se til også at dæk­ke akti­vi­te­ter for turister.

Bort­set fra at hjæl­pe med den fysi­ske etab­le­ring af ruten, delt­og lands­by­bo­er­ne lige­le­des den omfat­ten­de for­bed­ring af områ­det omkring Ein Lamur og for­an­dre­de det fra los­se­plads til en lokal natur­per­le. Pla­ner­ne for frem­ti­den omfat­ter en fæl­les inve­ste­ring for lands­by­en og KKL-JNF i at for­bed­re adgan­gen til områ­det og til den loka­le kil­de, som i dag frem­står som turistattraktion.

[Læs mere på engelsk]

 

Cykelruter i Ben Shemen-skoven

Ben She­men Forest er en af Isra­els mest kend­te og mest popu­læ­re områ­der med cykel­ru­ter. Hund­red­vis af entu­si­a­ster nyder hver wee­kend en ræk­ke cykel­ru­ter. Sel­ve sko­ven stræk­ker sig over et sam­let are­al på ca. 21.000 dunam (ca. 4.250 hektar) på beg­ge sider af rute nr. 443. Cyk­li­ster ple­jer at hen­vi­se til den syd­li­ge side som “Mitz­mod” (kort for Mitzpe Modi­in) og til nord som “Tel Hadid”, der sti­ger til en høj­de på 147 meter og domi­ne­rer hele området.

Læs mere (Engelsk)

KKL på arbejde i missilregn

Iført hjel­me og skud­sik­re veste har KKL-folk siden slut­nin­gen af juni arbej­det i mar­ker­ne og sko­ve­ne i det vest­li­ge Negev og langs græn­sen til Gaza, selv om et stort antal mis­si­ler har ramt områ­det. Afgrø­de­r­ne er ble­vet pas­set, men det har navn­lig været vig­tigt at sluk­ke små og sto­re bran­de, der er opstå­et efter missilnedslag.
Læs resten