Nye grønne venner i hele verden

KKL-JNF´s dele­ge­re­de på FNs net­op over­stå­e­de kli­ma­kon­fe­ren­ce, Cop 17, beman­de­de også en udstil­lings-stand og fik man­ge nye kon­tak­ter i de 14 dage i Durban.

KKL-JNFs stand fik over 200 besøg fra 23 lan­de. Til Jerus­a­lem Post siger, Kari­ne Bolt­on-Laor, der er direk­tør for KKLs inter­na­tio­na­le rela­tio­ner, at man ven­ter sig meget af de man­ge uven­te­de forbindelser.

Læs resten

KKL deltager i FN’s klimatopmøde COP17 i Durban, Sydafrika

Når det gæl­der sko­v­rejs­ning, afvan­ding og bio­lo­gi­ske kon­trol­me­to­der, har KKL-JNF udvik­let effek­ti­ve tek­no­lo­gi­er i kam­pen mod kli­ma­for­an­drin­ger og ørken­dan­nel­se. På FNs kli­ma­top­mø­de vil KKL-JNF have en fast stand, der vil for­mid­le de ind­hø­ste­de erfa­rin­ger og KKL-JNF vil også være vært ved et semi­nar, der skal præ­sen­te­re erfa­rin­ger­ne med avan­ce­re­de og bære­dyg­ti­ge tek­nik­ker inden for energibesparelser.

Læs resten

Marianne Nagler har designet det første motiv, i en serie af nye KKL diplomer

Mari­an­ne Nag­lers bil­le­de er det før­ste i en ræk­ke af nye KKL-diplo­mer, med moti­ver af dansk-jødi­ske kunst­ne­re.

Med rød­der­ne i jor­den og kro­nen, der stræk­ker sig mod him­len, sym­bo­li­se­rer bil­le­det men­ne­skets rod­fæ­stet­hed til tilværelsen.

Selv siger Mari­an­ne Nagler:
“Det er ide­en om træ­er, der er hel­lig, lige­som livet i alle dets afskyg­nin­ger. Det er træ­er­nes ånd­fuld­hed, der inter­es­se­rer mig. Jeg har malet bil­le­det, for­di træ­er er så utro­lig fun­da­men­tale og væsent­li­ge for hele vores til­væ­rel­se. Det vil være uen­de­lig øde­læg­gen­de, hvis man fjer­ner træ­er­ne. De er en livs­nød­ven­dig­hed. Uden dem, vil­le Jor­den bli­ve en gold ørken og uden dem, kan vi ikke træk­ke vejret”.

Når du støt­ter KKL, får du et diplom med en tekst, du bestem­mer. Det kan for eksem­pel være til dedi­ka­tio­nen af en min­de­lund eller som sym­bol på, at man har givet vand til Israel.

Læs mere og se fle­re af Mari­an­ne Nag­lers bil­le­der på hjem­mesi­den www.cordosa.dk/baggrund.htm

Støt KKL Danmark og få et diplom tegnet af Marianne Nagler

Mari­an­ne Nag­lers bil­le­de vil pry­de det før­ste af en ræk­ke nye KKL-diplo­mer, med moti­ver af dansk-jødi­ske kunst­ne­re. Male­ri­et er en abstrak­tio­nen over et træ. Med rød­der­ne i jor­den og kro­nen, der stræk­ker sig mod him­len, sym­bo­li­se­rer det men­ne­skets rod­fæ­stet­hed til tilværelsen.

“Det er ide­en om træ­er, der er hel­lig, lige­som livet i alle dets afskyg­nin­ger”, siger Mari­an­ne Nag­ler og fort­sæt­ter: ”Det er træ­er­nes ånd­fuld­hed, der inter­es­se­rer mig. Jeg har malet bil­le­det, for­di træ­er er så utro­lig fun­da­men­tale og væsent­li­ge for hele vores til­væ­rel­se. Det vil være uen­de­lig øde­læg­gen­de, hvis man fjer­ner træ­er­ne. De er en livs­nød­ven­dig­hed. Uden dem, vil­le Jor­den bli­ve en gold ørken og uden dem, kan vi ikke træk­ke vejret”.

Vi for­ven­ter, at diplo­met er klar tid­ligt på sommeren.